Ukladanie dokumentov na pamäťové médiá

Pomocou postupov uvedených nižšie konvertujte naskenované dokumenty do formátu súborov kompatibilného s počítačmi tak, aby sa dali uložiť na pamäťové médium. Táto metóda je vhodná, keď potrebujete premiestniť súbory do počítača, ktorý nie je pripojený k sieti.
Ak na pamäťovom médiu nie je k dispozícii žiadne voľné miesto, nemôžete naň ukladať dokumenty.
1
Nastavte originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a uložiť>. Obrazovka <Domov>
Ak je položka <Vybrať voľbu pri pripájaní pamäťového média> nastavená na možnosť <Zap.>, po vložení pamäťového média sa zobrazí skratka <Skenovať a uložiť do pamäťového média>. Stlačte tlačidlo <Skenovať a uložiť do pamäťového média> a prejdite na krok č. 4. <Vybrať voľbu pri pripájaní pamäťového média> Pripojenie pamäťového média
3
Stlačte tlačidlo <Pamäťové médium>.
4
Vyberte požadované pamäťové médium.
Informácie o položkách na obrazovke a pokyny týkajúce sa ich použitia nájdete v časti Práca so súbormi a priečinkami v pamäťových médiách.
5
Zobrazte miesto ukladania a stlačte tlačidlo <Skenovať>.
6
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Nastavenia skenovania nájdete v časti Obrazovka nastavenia a operácie skenovania s uložením.
7
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a uložia ako súbory.
Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť> alebo   <Áno>.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
Kontrolu výsledku ukladania vykonáte stlačením tlačidla <Monitor stavu>  <Uložiť>  <Výpis úlohy>. Ak sa zobrazí hlásenie <NG>, ukladanie súboru neprebehlo úspešne. Skúste zopakovať operáciu.
6W29-07R