داخلی

وقتی Cassette Feeding Module-AK متصل است:

درپوش سمت چپ کشوی کاغذ 2

این درپوش را زمان جدا کردن کاغذ گیر کرده داخل کشوی کاغذ 2 باز کنید. برطرف کردن گیر کاغذ

درپوش سمت چپ کشوی کاغذ 1

این درپوش را زمان جدا کردن کاغذ گیر کرده داخل کشوی کاغذ 1 باز کنید. برطرف کردن گیر کاغذ

قطعه تثبیت

زمانی که کاغذ در اطراف قطعه تثبیت گیر می‌کند، کاغذ گیر کرده را از اینجا جدا کنید. برطرف کردن گیر کاغذ

واحد درام

واحد درام را قبل از انقضای دوره استفاده تعویض کنید. تعویض واحد درام

کارتریج تونر

زمانی که تونر تمام می‌شود، کارتریج تونر را عوض کنید. تعویض کارتریج تونر
6W1Y-01E