کشوی کاغذ

کشوی کاغذ 2 Cassette Feeding Module-AK اختیاری است.
کشوی کاغذ 1
کشوی کاغذ 2

راهنمای کاغذ (راهنمای جلو)

قسمت بالای راهنمای جلو را فشار داده و آن را بلغزانید.

راهنمای کاغذ (راهنمای راست)

قسمت بالای راهنمای سمت راست را فشار داده و آن را بلغزانید.

راهنمای کاغذ (راهنمای جلو)

اهرم قفل را رها کنید و راهنمای جلو را بکشید تا با اندازه کاغذ مورد نظر جهت بارگیری در دستگاه هم تراز شود.

راهنمای کاغذ (راهنمای راست)

راهنمای راست را براساس اندازه کاغذ مورد نظر جهت بارگیری وصل کنید.
6W1Y-01J