<Set Destination>

می توانید تنظیمات را برای ثبت و تغییر مقصدها مشخص کنید.
<Address Lists>
  <Set Destination>
می توانید لیستی از مقصدهای ثبت شده در Address Book یا دکمه های تک لمسی را چاپ کنید. چاپ لیست تنظیمات
<Register Destinations>
  <Set Destination>
می‌توانید مقصدها را در address Book دستگاه ثبت کنید. ثبت مقصد در Address Book
<Rename Address List>
  <Set Destination>
می توانید هر لیست آدرس را تغییر نام دهید.
<Register One-Touch>
  <Set Destination>
می‌توانید مقصدها را در دکمه های تک لمسی دستگاه ثبت کنید. ثبت مقصد در دکمه تک لمسی
<Change Default Display of Address Book>
  <Set Destination>
می توانید نوع Address Book را برای نمایش زمان فشار دادن <Address Book> در صفحه "ویژگی های اصلیFax" یا صفحه "ویژگی های اصلیScan and Send" مشخص کنید.
<Address Book PIN>
  <Set Destination>
می توانید یک پین برای Address Book تنظیم کنید. محدود ساختن استفاده از Address Book
<Manage Address Book Access Numbers>
  <Set Destination>
می توانید انتخاب کنید زمان ثبت در Address Book، کاربران مجاز باشند یک شماره دستیابی برای مقصد تنظیم کنند یا خیر. محدود ساختن استفاده از Address Book
<Include Password When Exporting Address Book>
  <Set Destination>
اگر این تنظیم را روی <On> قرار دهید، می توانید انتخاب کنید شامل کلمات عبور ثبت شده برای مقصدها زمان صادر کردن Address Book با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بشود یا خیر.
<Register LDAP Server>
  <Set Destination>
می توانید تنظیمات سرور LDAP از جمله نام سرور و آدرس سرور را که زمان جستجو برای ثبت مقصدها استفاده می کنید، مشخص نمایید. ثبت سرور LDAP
<Auto Search When Using LDAP Server>
  <Set Destination>
اگر این تنظیم را روی <On> قرار دهید، می توانید زمان دسترسی به سرور LDAP از پانل کنترل دستگاه، فوراً جستجوها را شروع کنید.
<Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access>
  <Set Destination>
می توانید انتخاب کنید زمان اتصال به سرور LDAP، گواهی های TLS تأیید شوند یا خیر.
<Change Default LDAP Search Conditions>
  <Set Destination>
می توانید شرایط جستجویی که اغلب استفاده می شوند را به عنوان تنظیمات پیش فرض برای جستجوی سرور LDAP ثبت کنید.
<Register/Edit LDAP Search Attribute>
  <Set Destination>
می توانید موارد جستجو جهت استفاده را زمان جستجوی سرور LDAP اضافه کنید.
<Settings for Search by Name When Using LDAP Server>
  <Set Destination>
می توانید ویژگی استفاده شده زمان جستجوی سرور LDAP برای مقصدها بر اساس نام را با استفاده از "Search by Name" مشخص کنید.
<Acquire Address Book>
  <Set Destination>  <Acquire Remote Address Book>
می توانید مشخص کنید از Address book دستگاه سری imageRUNNER ADVANCE دیگر در شبکه به عنوان Remote Address Book استفاده شود یا خیر.
<Remote Address Book Server Address>
  <Set Destination>  <Acquire Remote Address Book>
می توانید آدرس IP یا نام میزبان دستگاهی که Remote Address Book را به صورت خارجی باز می کند مشخص کنید. آدرس IP با استفاده از IPv4 یا IPv6 قابل تعیین است.
<Communication Timeout>
  <Set Destination>  <Acquire Remote Address Book>
می توانید مهلت زمانی ارتباط را تنظیم کنید. زمانی که دستگاه در حال باز کردن Remote Address Book است و نمی تواند در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهد، دستگاه تلاش برای دریافت مقصدها از دستگاه را متوقف می کند.
<Fax TX Line Auto Select Adjustment>
  <Set Destination>  <Acquire Remote Address Book>
می توانید تنظیم کنید زمان ارسال فاکس به مقصد دریافت شده از Remote Address Book، به جای استفاده از خط ثبت شده برای مقصد، خط فاکس به طور خودکار انتخاب شود یا خیر.
<Make Address Book Open>
  <Set Destination>  <Make Remote Address Book Open>
می توانید انتخاب کنید Address Book این دستگاه در دستگاه سری imageRUNNER ADVANCE دیگری در شبکه باز شود یا خیر.
<Use Personal Address List>
  <Set Destination>
می توانید انتخاب کنید از Address Book شخصی کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد دستگاه می شود استفاده شود یا خیر.
<Use User Group Address List>
  <Set Destination>
می توانید استفاده از <User Group Address List> را محدود کنید. با اینحال، زمانی که مدیر سیستم از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) به دستگاه دسترسی دارد، می تواند صرفنظر از این تنظیم، <User Group Address List> را ثبت/ویرایش کنند.
6W1Y-0FK