<Common>

این بخش تنظیمات مربوط به عملکردهایی مانند تنظیمات تغذیه کاغذ، تنظیمات خروجی کاغذ، تنظیمات چاپ، تنظیمات اسکن و ایجاد فایل را توضیح می‌دهد.
ممکن است برخی از تنظیمات بسته به پیکربندی تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه نشان داده نشوند.
<Paper Source Auto Selection>
  <Function Settings>  <Common>  <Paper Feed Settings>
می‌توانید منبع کاغذی را پیکربندی کنید که زمان کپی کردن/چاپ کردن در حالتی که <Select Paper> روی <Auto> تنظیم شده است، استفاده می‌شود. این تنظیم همینطور زمانی که کاغذ موجود در منبع کاغذ فعلی در زمان کپی کردن/چاپ کردن تمام می‌شود نیز عمل می‌کند. انتخاب خودکار یک منبع کاغذ مناسب برای یک عملکرد خاص
<Switch Paper Feed Method>
 <Function Settings>  <Common>  <Paper Feed Settings>
زمانی که مرتباً از کاغذ آرم‌دار مانند سربرگ‌ها استفاده می‌کنید، زمان چاپ یک رو و دو رو، می‌توانید این تنظیم را روی <Print Side Priority> قرار دهید تا برای چاپ یک رو و دو رو، صفحه اول در طرف جلو چاپ شود بدون اینکه نیاز باشد جهت کاغذ را تغییر دهید. بارگیری کاغذ از قبل چاپ شده
<Suspended Job Timeout>
  <Function Settings>  <Common>  <Paper Feed Settings>
اگر این تنظیم بر روی <On> قرار داشته باشد و کاری به دلیل نبود کاغذ به حالت تعلیق در آمده باشد، دستگاه به طور خودکار کار بعدی را بعد از دوره زمانی تعیین شده چاپ می‌کند.
<Job Separator Between Jobs>
  <Function Settings>  <Common>  <Paper Output Settings>
امی‌توانید زمانی که چندین کار به صورت متوالی چاپ می‌شوند کاغذ تعیین شده را در شروع هر کار وارد کنید.
<Job Separator Between Copies>
  <Function Settings>  <Common>  <Paper Output Settings>
به شما امکان می‌دهد کاغذ مشخصی را برای هر تعداد مجموعه کپی به منظور تقسیم مجموعه‌ها وارد کنید. اگر این را تنظیم کنید، کاغذ زمان چاپ با مرتب کردن (ترتیب کاغذ)، افست یا منگنه وارد می‌شود.
<Print Priority>
  <Function Settings>  <Common>  <Print Settings>
می‌توانید تنظیم کنید بعد از تکمیل کاری که در حال حاضر پردازش می‌شود کاری که اولویت تنظیمی بالاتری دارد چاپ شود.
<2-Sided Printing>
  <Function Settings>  <Common>  <Print Settings>  <Default Settings for Output Report>
می‌توانید چاپ دو رو را برای چاپ گزارشاتی چون "ارسال گزارش TX" و "گزارش مدیریت ارتباطات" مشخص کنید.
<Auto Delete Suspended Jobs>
  <Function Settings>  <Common>  <Print Settings>
اگر این تنظیم بر روی <On> قرار داشته باشد و کاری به دلیل گیر کردن کاغذ و سایر موارد به حالت تعلیق در آمده باشد، دستگاه به طور خودکار کار را بعد از دوره زمانی تعیین شده حذف می‌کند.
<Feeder Jam Recovery Method>
  <Function Settings>  <Common>  <Scan Settings>
اگر گیر کردن کاغذ در تغذیه کننده روی می‌دهد، می‌توانید انتخاب کنید کار اسکن دوباره از صفحه اول سند اصلی یا صفحه سند اصلی که اسکن آن قطع شده است شروع شود.
<Speed/Image Quality Priority for Black & White Scan>
  <Function Settings>  <Common>  <Scan Settings>
می‌توانید تنظیم کنید زمانی که اسکن سیاه و سفید انجام می‌شود اولویت با سرعت اسکن باشد یا کیفیت تصویر.
<Remote Scan Gamma Value>
  <Function Settings>  <Common>  <Scan Settings>
می‌توانید زمان اسکن کردن اسناد رنگی در رایانه از طریق عملکرد "اسکن شبکه" مقدار گاما را تنظیم کنید. مقدار گامایی که بیشترین تناسب را با تنظیمات رایانه‌تان دارد انتخاب کنید تا بتوانید سند را با تراکم بهینه چاپ کنید.
<Auto Online>
  <Function Settings>  <Common>  <Scan Settings>
این را روی <On> تنظیم کنید تا زمانی که <Scanner> (صفحه <Home>) را فشار می‌دهید عملکرد اسکنر از راه دور به طور خودکار فعال شود.
<Auto Offline>
  <Function Settings>  <Common>  <Scan Settings>
اگر دستگاه به شبکه آنلاینی وصل باشد، اسکن کردن با <Copy> یا <Scan and Store> ممکن نیست. اگر <Auto Offline> را روی <On>تنظیم کرده باشید، پس سپری شدن زمان تنظیم شده در <Auto Reset Time> در <Preferences> ("تنظیمات/ثبت")، دستگاه به طور خودکار آفلاین می‌شود.
<Image Quality Level for Compact>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
اگر PDF/XPS (فشرده) را به عنوان فرمت فایل زمان استفاده از <Scan and Send> یا <Scan and Store> انتخاب کنید، می‌توانید سطح کیفیت تصویر سند را تنظیم نمایید.
<OCR (Text Searchable) Settings>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
اگر <OCR (Text Searchable)> را برای <PDF>، <XPS> یا <OOXML> به عنوان فرمت فایل انتخاب کنید، می‌توانید تنظیم "اسکن هوشمند" را انجام دهید و تعداد نویسه‌های استفاده شده برای (OCR) خودکار در "نام فایل" را تنظیم کنید. "اسکن هوشمند" حالتی است که جهت متن را مشخص می‌کند و داده را می‌چرخاند تا زمانی که سند را روی رایانه مشاهده می‌کنید سند در جهت صحیح قرار داشته باشد. (OCR) خودکار در "نام فایل" حالتی است که به طور خودکار از اولین متن اسکن شده با OCR در سند به عنوان نام فایل آن استفاده می‌کند. (OCR) خودکار در"نام فایل" در <File Name> در <Options> در صفحه "اسکن" و "ارسال" مشخص می‌شود. تنظیم نام فایل
<Trace & Smooth Settings>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
زمان ایجاد فایل با طرح گرافیک می‌توانید میزان تشخیص تصاویر خطی سند اصلی را تغییر دهید.
<OOXML Settings>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
می‌توانید سطح تصویر پس زمینه، سطح تشخیص تصویر رنگی و تشخیص عرض خط تصویر رنگی را زمان ایجاد فایل‌ها با فرمت فایل Office Open XML مشخص کنید.
<Include Background Images in Word File>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
زمان ایجاد فایل‌های Word از اسناد اصلی اسکن شده، می‌توانید تصویر ردیابی شده به عنوان پس زمینه در فایل‌های Word را حذف نمایید. اینکار موجب ویرایش راحت تر فایل‌های Word می‌شود چون تصاویر غیر ضروری حذف می‌شوند.
<Specify Minimum PDF Version>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
زمان ایجاد فایل‌های PDF، می‌توانید نسخه حداقل را برای اختصاص دادن مشخص کنید.
<Format PDF to PDF/A>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
می‌توانید فایل‌های PDF سازگار با PDF/A-1b ایجاد کنید. برای ذخیره بلند مدت مناسب است چون تضمین می‌کند کیفیت تصویری PDF با دستگاه یا نرم افزار مشاهده تغییر نمی‌کند.
این تنظیم با تنظیمات پیش‌فرض زیر لینک می‌شود:
<File Format> در <Scan and Send>
<File Format> در <Scan and Store>
<File Format> در <Forwarding Settings>
<256-bit AES Settings for Encrypted PDF>
  <Function Settings>  <Common>  <Generate File>
زمان ایجاد یک فایل PDF رمزگذاری شده، می‌توانید <Acrobat 3.0 or Later/40-bit RC4>، ‏<Acrobat 6.0 or Later/128-bit RC4>، ‏<Acrobat 7.0 or Later/128-bit AES> یا <Acrobat 10.0 or Equivalent/256-bit AES> را به عنوان سطح رمزگذاری PDF انتخاب کنید. اگر می‌خواهید از <Acrobat 9.0 or Equivalent/256-bit AES> به جای <Acrobat 10.0 or Equivalent/256-bit AES> به عنوان سطح رمزگذاری استفاده کنید، از این تنظیم برای تغییر انتخاب‌های خود استفاده نمایید.
<Information Used for LDAP Server Authentication>
  <Function Settings>  <Common>  <Set Authentication Method>
می‌توانید روش تأیید اعتبار را برای دسترسی به سرور LDAP مشخص کنید.
<Information Used for SMTP Server Authentication>
  <Function Settings>  <Common>  <Set Authentication Method>
می‌توانید روش تأیید اعتبار را برای دسترسی به سرور SMTP مشخص کنید.
<Information Used for File TX/Browsing Authentication>
  <Function Settings>  <Common>  <Set Authentication Method>
می‌توانید روش تأیید اعتبار را برای دسترسی به سرور فایل مشخص کنید.
6W1Y-0F9