שליחה ידנית של פקסים (שליחה ידנית)

 
ניתן לשלוח מסמכי פקס באופן ידני לאחר שבודקים כי היעד מוכן לקבל שידורי פקס.
אם הוספת קווים נוספים, באפשרותך להשתמש ב'קו 1' (הקו הסטנדרטי) לצורך שליחה ידנית.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
כדי לשלוח דפים מרובים, הנח את מסמכי המקור במזין. כאשר מסמך מקור מונח על משטח הזכוכית, ניתן לשלוח דף אחד בלבד.
2
לחץ על <פקס>. המסך <בית>
3
לחץ על <על הכנה> במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך התכונות הבסיסיות של הפקס
4
הזן את מספר הטלפון של הנמען.
5
ודא כי אתה שומע את הנמען או צליל צורמני.
6
לחץ .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה תתחיל.
שליחה ידנית אינה זמינה במקרים הבאים
מוגדרת הגדרה כלשהי מבין הגדרות הסריקה הבאות: <מקור דו-צדדי>/<מסמרי מקור בגדלים שונים>/<מחיקת מסגרת>/<בניית משימה>/<שליחה מושהית>
האפשרות <הגבלת פונקציות> מוגדרת כ-<כבוי> עבור פונקציה כלשהי כאשר המכשיר נמצא במצב 'ניהול מזהה מחלקה'. קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.
ציון גודל הסריקה של מסמכי המקור
גודל הסריקה של מסמכי המקור שהונחו במזין מוגדר אוטומטית. כדי להגדיר את הגודל בעצמך, השתמש במשטח הזכוכית.
6W21-052