סריקת מסמך מקור עם דפים צמודים ושמירה/שליחה שלו כשני דפים נפרדים

 
ניתן לסרוק שני דפים צמודים בספר או במגזין לדפים נפרדים בפעולה אחת.
בעת סריקת דפים מכווננים של ספר או מסמך מקור כרוך, הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית. הנח אותו כשפניו כלפי מטה והפינה שלו מיושרת עם הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית, כפי שמוצג מטה.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
5
לחץ על <אפשרויות>  <ספר 2 דפים>.
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ על .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל.
6W21-06U