Inštalácia ovládača skenera

Táto časť vysvetľuje postup inštalácie ovládača skenera.
Aby ste mohli používať skener, po dokončení inštalácie musíte zvoliť zariadenie, ktoré chcete používať ako skener.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Príprava na inštaláciu a opatrenia
Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.

Postupy

1.
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program prevzatý z webovej lokality
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený nosič CD-ROM
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača.
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
(2) Po zobrazení obrazovky na výber jazyka vyberte jazyk → kliknite na [OK].
(3) Na obrazovke s ponukou kliknite na [Inštalácia].
(4) Ak sa zobrazí obrazovka [Vyberte typ pripojenia], vyberte položku [Sieťové pripojenie] → kliknite na možnosť [Next].
(5) Na obrazovke [Inštalácia] overte, že je vybratá položka [Color Network ScanGear 2] → kliknite na možnosť [Inštalovať].
(6) Potvrďte obsah dokumentu LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na [Áno].
2.
Vyberte jazyk → kliknite na [OK].
3.
Po zobrazení dokumentu LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON potvrďte jeho obsah → kliknite na [Áno].
4.
Kliknite na možnosť [Next] na obrazovke spustenia inštalácie.
Inštalačný program sa spustí a zobrazí sa obrazovka so stavom priebehu.
5.
Kliknite na tlačidlo [Close].
Ak sa zobrazí správa s výzvou na reštartovanie počítača, riaďte sa pokynmi uvedenými v správe.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí dialógové okno [Zvoliť skener] softvéru [Color Network ScanGear 2 Tool].
Pri prvom použití tohto ovládača pokračujte vykonaním postupu výberu skenera.

Príbuzné témy