Inställningsljud

Du kan justera volymen för de ljudsignaler som avges av maskinen när du skickar/tar emot ett fax. Förutom att ställa in ljudsignaler för fax, kan du ange om bekräftelse- och varningsljudsignaler ska avges.
Inställningen fungerar bara för linje 1 (standardlinjen). Använd den här inställningen med linje 1 (standardlinjen).

Justera volymen för att skicka/ta emot fax

Du kan justera volymen för ljudsignaler som avges för faxfunktionerna, som t.ex. kommunikation och annullering under faxöverföring, eller ljudsignaler för att indikera att ett mottaget fax är klart att skriva ut. Du kan också ange att inga ljudsignaler ska avges vid sändning/mottagning med faxminneslås.
1
Tryck på <Volyminställningar> .
2
Justera volymen eller ange inställningen och tryck på <OK>.
<Alarmvolym>
Justera volymen för ljudsignaler som avges när sändningen avbryts eller när utskriften av ett mottaget fax är klar. Om du inte vill att ljudsignaler ska avges, trycker du på  hela vägen till vänster.
<Monitorvolym>
Justera volymen för ljudsignaler som avges när du skickar ett fax. Om du inte vill att ljudsignaler ska avges, trycker du på  hela vägen till vänster.
<Inkommande signalvolym>
Tryck för att justera volymen för inkommande fax när <Mottagningsläge> är inställt på <Fax/Tel(Växla autom.)>. För att stänga av ljudet trycker du på flera gånger för att ställa in volymen längst till vänster.

Inställningar av ton för inkommande fax

Du kan ställa in ton för inkommande fax, inte bara när TELEPHONE 6 KIT är installerad, utan även när en kommersiell telefon är ansluten.
1
Tryck på <Volyminställningar> .
2
Tryck på <Ringsignal inkomm. fax> .
3
Ställ in inkommande ton.
Välj <På> för att sända ut den inkommande tonen eller <Av> för att inte göra det. Om du valde <Av> fortsätter du till steg 5.
4
Välj antal inkommande toner.
Ställ in antalet med hjälp av <->/<+> eller siffertangenterna.
5
Tryck på <OK> .
Även om den inkommande tonen är inställd till <Av>, kommer den inkommande tonen att höras när ett fax ankommer i viloläget om strömförbrukningen under viloläge är inställt till lågt. <Energiförbrukning i viloläge>

Ställa in bekräftelseljudsignaler och varningsljudsignaler

Maskinen avger ljudsignaler i olika situationer, t.ex. när knappar på kontrollpanelen eller pekskärmen trycks ner eller när ett fel inträffar. Du kan ange om ljudsignaler ska avges eller inte individuellt för varje ljudsignal.
1
Tryck på <Volyminställningar> .
2
Tryck på <Övriga volyminställningar>.
Om alternativet för att aktivera användning av faxfunktionen inte är installerat (Systemalternativ), visas <Volyminställningar>.
3
Ange varje bekräftelseljudsignal/varningsljudsignaler och tryck på <Stäng>.
Inställningsalternativ
Beskrivning
<Inmatningston>
Ljudsignal som avges varje gång en knapp på kontrollpanelen eller en knapp på pekskärmen trycks ned
<Ogiltig inmatningston>
Ljudsignal som avges när en ogiltig tangent-/knappåtgärd utförs eller när du anger ett värde som ligger utanför giltigt intervall
<Fyll på tillbehör-ton>
Ljudsignal som avges när tonern börjar ta slut
<Kvarlämnat original-ton>
Ljudsignal som avges om original ligger kvar på originalglaset när åtgärden är klar
<Felton>
Ljudsignal som avges när fel som pappersstopp eller driftfel inträffar
<Jobbet klart-ton>
Ljudsignal som avges när en funktion som kopiering eller scanning är klar
<Vilolägeston>
Ljud som skapas när maskinen går in i viloläge eller när maskinen stängs av om du ställer in <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> på <På>. (Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt och signalen ljuder inte.)
<Inloggningston>
Ljudsignal som avges om inloggningen lyckas
<Slutsig minnesmot./-sän.>
Ljud som skapas när sändning/mottagning med faxminneslås slutförs utan fel Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
<Felsig. v. minnesmot./-sän.>
Ljud som skapas när sändning/mottagning med faxminneslås slutförs med fel Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
4
Tryck på <OK>.
7J36-036