Använda en annan maskin eller server –Nätverk

Detta avsnitt beskriver hur du använder en Windows-server eller Avancerat utrymme för en annan maskin ansluten till nätverket. Detta gör att du kan skriva ut sparade filer och spara scannade dokument direkt.
Använda personliga mappar
Om du är inloggad med personlig autentiseringshantering kan du använda de avsedda mapparna som tillhandahållits för varje användare (personliga mappar). Genom att ange en mapp på en server ansluten till nätverket som en personlig mapp, kan den nås direkt från maskinen. Konfigurera personliga mappar

Spara scannade dokument till en annan maskin eller server

Nödvändiga förberedelser
Registrera Avancerat utrymme för en annan maskin eller Windows-server som en anslutningsmottagare. Ansluta till andra enheter
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och lagra> <Nätverk>.
Anslutningsmottagare registrerade i maskinen visas.
3
Välj anslutningsmottagaren och logga in.
När inloggningsskärmen visas anger du användarnamnet och lösenordet för att logga in. Om inloggningsskärmen inte visas fortsätter du till nästa steg.
Tryck på <Upp> för att gå tillbaka en mappnivå.
Du kan trycka på <Kontr. lagringsinformation> <Det aljer> för att kontrollera informationen för anslutningsmottagaren.
4
Visa mappen som du vill spara till och tryck på <Scanna>.
Inställningsskärmen för scanning visas.
Du kan trycka på <Namn> eller <Datum/tid> för att sortera visningen.
I <Mappåtgärder> kan du kontrollera informationen för en mapp, ändra namn på en mapp, skapa en ny mapp eller ta bort en mapp.
Tryck för att uppdatera visningen.
5
Konfigurera scanningsinställningarna.
Ange filnamn och filformat och konfigurera scanningsinställningarna efter behov. Skärmen för scanningsinställningar i <Scanna och lagra>
6
Tryck (Start) för att starta scanningen och spara filen.
Scanningsskärmen visas. När sparandet är slutfört visas anslutningsmottagaren som valdes i steg 4.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller (Stopp).
Om du har ett annat original som ska scannas, placera originalet och upprepa proceduren i steg 6.
Om <Starta lagring> visas
När alla original har scannats trycker du på <Starta lagring> för att spara filen.
Lagringsplatsen som valts i steg 4 visas.
7
Bekräfta att filen har sparats.
Om du inte angav ett filnamn i steg 5 används datumet och tiden då filen sparades som filnamn.
Du kan trycka på <Visa bild> för att kontrollera innehållet i filen.
Du kan trycka på <Statusmonitor> <Lagra> <Jobblogg> för att kontrollera om filen har sparats korrekt. Om <FEL> visas har filen inte sparats korrekt. Upprepa steg 6.
Om <Frånkoppla> visas
När du är klar trycker du på <Frånkoppla> för att logga ut från anslutningsmottagaren.

Skriva ut en fil på en annan maskin eller server

Nödvändiga förberedelser
Registrera Avancerat utrymme för en annan maskin eller Windows-server som en anslutningsmottagare. Ansluta till andra enheter
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer> <Nätverk>.
Anslutningsmottagare registrerade i maskinen visas.
2
Välj anslutningsmottagaren och logga in.
När inloggningsskärmen visas anger du användarnamnet och lösenordet för att logga in. Om inloggningsskärmen inte visas fortsätter du till nästa steg.
Tryck på <Upp> för att gå tillbaka en mappnivå.
Du kan trycka på <Kontr. lagringsinformation> <Det aljer> för att kontrollera informationen för anslutningsmottagaren.
3
Välj filen som ska skrivas ut och tryck på <Utskrift>.
Du kan välja upp till sex filer i samma mapp som ska skrivas ut tillsammans. Filerna skrivs ut i den valda ordningen.
Du kan avmarkera filen genom att välja filen igen. Tryck på <Rensa val> för att avmarkera alla filer.
Tryck på <Sök> för att söka efter filer och mappar i mappen som för närvarande visas. Välj <Inkludera inte undermappar> om du inte vill inkludera undermappar när du söker.
Du kan trycka på <Visa bild> för att kontrollera innehållet i filen.
I <Redigera fil> kan du kontrollera informationen för en fil, ändra namn på en fil eller ta bort en fil.
Tryck för att uppdatera visningen.
4
Om skärmen <Välj papper> visas, välj vilket papper som ska användas.
Om inte fortsätter du till nästa steg.
5
Ange antalet kopior som ska göras med sifferknapparna.
Om flera filer väljs, tryck på <Ändra antal kopior> och ange antalet kopior.
6
Konfigurera utskriftsinställningarna.
Konfigurera tvåsidig utskrift, efterbehandlingsinställningar, och övriga utskriftsinställningar efter behov.
Om du behöver ett lösenord för att skriva ut en PDF-fil, tryck på <Alternativ> <Lösenord för att öppna dok.> <Krypteringslösenord> eller <Princip lösenord> och anger lösenordet.
*Du kan inte skriva ut flera PDF-filer med olika lösenord samtidigt. Skärmen för utskriftsinställningar i <Åtkomst lagrade filer>
7
Tryck på <Starta utskrift> .
Utskriftsskärmen visas. När utskriften är klar visas filvalsskärmen i steg 3.
Om skärmen för att ange lösenord visas, anger du lösenordet som ställts in i PDF-filen.
Om du vill avbryta utskriften, tryck på <Avbryt>.
7J36-07E