Access Stored Files

برخی از حالت هایی که در اینجا توضیح داده می شوند به حالت عملکرد <Copy> مربوط می شوند.

صفحه انتخاب فضای ذخیره سازی

Network

Memory Media

صفحه انتخاب فایل

Network

Memory Media

صفحه تنظیمات چاپ

Network

Memory Media

گزینه های صفحه تنظیمات چاپ

Network

Memory Media

838E-0WK