کارایی کپی کردن

برای صرفه جویی در مصرف کاغذ می توانید چندین سند اصلی را روی یک برگه کپی کنید یا نتیجه کپی را قبل از کپی کردن بررسی کنید. همچنین برای افزایش کارایی می توانید تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که اسناد اصلی با اندازه های مختلف را با هم کپی کنید، یا اسناد اصلی اسکن شده با تنظیمات مختلف را برای کپی شدن با هم ترکیب کنید.
838E-067