کپی کردن اسناد اصلی با اندازه های مختلف با هم (اسناد اصلی با اندازه های مختلف)

می توانید اسناد اصلی با اندازه متفاوت را در تغذیه کننده قرار داده و همزمان اسکن کنید. نیازی به انتخاب کاغذ و قرار دادن مجدد سند اصلی نیست.
ترکیبات خاصی از اندازه های سند اصلی را می توانید اسکن کنید. اسکن کردن با یک ترکیب نادرست می تواند به اسناد اصلی آسیب برساند یا موجب گیر کردن کاغذ شود. مشخصات نرم افزار
اسناد اصلی که وزن یا نوع کاغذ متفاوتی دارند را با هم قرار ندهید، چون این کار به اسناد اصلی آسیب می رساند یا موجب گیر کردن کاغذ می شود.
نمی توانید همه حالت های زیر را همزمان ترکیب کنید.
<Different Size Originals>
<Shift>
<Select Paper>:<Auto>
1
اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Different Size Originals‎> را فشار دهید.
5
<Close‎> را فشار دهید.
6
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
اگر <Different Size Originals> برای کپی کردن تنظیم شود، هر سند اصلی با اندازه بهینه کاغذ خارج می شود. اگر می خواهید همه اسناد اصلی را با اندازه کاغذ یکسان کپی کنید، یا اسناد اصلی یک رو با اندازه های مختلف را روی هر دو طرف کاغذ کپی کنید، کاغذ را با <Select Paper> مشخص کنید. اگر <Select Paper> را مشخص نکنید، کاغذ خروجی نمی تواند به درستی منگنه شود.
838E-06A