بررسی نتایج کپی

قبل از انجام حجم زیادی کپی، می توانید نتیجه کپی را با چاپ کردن یک نمونه کپی بررسی کنید. تأیید نتایج کپی به شما کمک می کند تا خطاهای خروجی را از بین ببرید.
<Copy Sample> تنها در صورتی ظاهر می شود که تنظیمات انجام چندین کپی و یکی از تنظیمات زیر را در یک زمان انجام دهید.
Collate (Page Order)
Offset
Rotate 90 Degrees
Staple + Collate
Booklet

بررسی نتیجه کپی با تهیه یک کپی (نمونه کپی)

وقتی چندین کپی را مشخص می کنید، می توانید ابتدا یک سری کپی از کل سند اصلی تان بگیرید تا نتیجه را بررسی کنید و سپس شروع به گرفتن بقیه کپی ها کنید. همچنین می توانید تنها صفحات خاصی از سند اصلی را کپی کنید.
1
اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
تعداد کپی ها را وارد کنید، و تنظیمات کپی را بر اساس هدفتان مشخص کنید. روش های اصلی کپی کردن
4
<Copy Sample> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
5
صفحاتی را برای گرفتن نمونه کپی انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
اگر می خواهید همه صفحات را کپی کنید، <All Pages> را فشار دهید.
برای کپی کردن صفحات خاص، <Specified Pages> را انتخاب کنید. صفحات را با فشار دادن <Start Page> یا <End Page> وارد کنید.
اگر <All Pages> را انتخاب کنید
اگر <All Pages> را انتخاب کنید، شمارنده دستگاه، نمونه را به عنوان یک کپی شمارش می کند.
اگر <Specified Pages> را انتخاب کنید
تنظیماتی نظیر اتمام کار و چاپ دفترچه انجام نمی شود.
صفحات را بر اساس شماره صفحات خروجی مشخص می کند. برای مثال، اگر تعداد صفحات سند 10 است و با تنظیم 2 روی 1 کپی می کنید (کپی کردن چندین سند اصلی روی یک صفحه (N روی 1))، تعداد صفحات نهایی 5 خواهد بود. اگر می خواهید صفحات هفتم تا دهم سند اصلی را کپی کنید، چهارمین صفحه را برای <Start Page> و پنجمین صفحه را برای <End Page> مشخص کنید.
6
برای اسکن سند اصلی،  (Start) را فشار دهید و <Start Copying> را فشار دهید.
نمونه کپی چاپ می شود. نتیجه را بررسی کنید.
اگر مشکلی در نتیجه کپی وجود ندارد
<Start Printing> را برای چاپ تعداد کپی که مشخص کرده اید فشار دهید. اگر <All Pages> را در مرحله 5 انتخاب کرده اید، تعداد کپی ها منهای یک چاپ می شوند. اگر <Specified Pages> را در مرحله 5 انتخاب کرده باشید، کل تعداد کپی ها چاپ می شوند.
اگر می خواهید تنظیمات را تغییر دهید
<Change Settings> را برای تغییر تنظیمات فشار دهید. <Copy Sample> پس از تغییر تنظیمات نمایش داده می شود. یک نمونه را دوباره کپی کنید.
838E-06E