کپی کردن چندین سند اصلی روی یک صفحه (N روی 1)

می توانید چندین صفحه سند اصلی را روی یک صفحه تکی کپی کنید. این عملکرد به شما کمک می کند تا کار کپی را با تعداد کاغذ کمتری نسبت به تعداد صفحات اصلی انجام دهید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<N on 1‎> را فشار دهید.
5
روش چیدن صفحات را انتخاب کنید، و اندازه اصلی و اندازه کاغذی که برای کپی کردن استفاده می شود را انتخاب کنید.
انتخاب کنید که چند صفحه را می خواهید روی یک برگه کاغذ بچینید. همچنین می توانید ترتیب چیدمان را نیز تغییر دهید.
برای انجام کپی های دو رو، با اسکن اسناد اصلی دو رو روی کپی های یک رو، <2-Sided Settings> را فشار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات، به بخش «کپی دو رو» در مرحله 4 ازروش های اصلی کپی کردن مراجعه کنید.
فشار دادن <Change> در <Original Size> به شما کمک می کند تا اندازه سند اصلی را انتخاب کنید و فشار دادن <Change> در <Paper Size> به شما کمک می کند تا اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
6
<OK>‏ <Close> را فشار دهید.
7
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
اسناد اصلی همگی باید یک اندازه داشته باشند.
اگر <N on 1>را تنظیم کنید، <Shift> به طور خودکار روی <Center> تنظیم می شود.
838E-068