تعویض محفظه تونر ضایعاتی

زمانی که محفظه تونر ضایعاتی تقریباً پر است یا کامل پر شده است، پیامی نشان داده می شود که به شما فرمان می دهد یک محفظه تونر ضایعاتی جدید آماده کنید یا محفظه تونر ضایعاتی را تعویض نمایید. طبق پیام نشان داده شده یک محفظه تونر ضایعاتی جدید آماده کنید یا محفظه تونر ضایعاتی را تعویض نمایید.
قبل از اینکه پیامی روی نمایشگر پانل لمسی نشان داده شود و از شما بخواهد محفظه تونر ضایعاتی را تعویض کنید، آن را تعویض نکنید.
محفظه تونر ضایعاتی محفظه ای برای جمع آوری تونر استفاده نشده است که زمان چاپ باقی می ماند.
برای اطلاع از جزئیات هر پیام، به اقدام مناسب برای هر پیام مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات مربوط به شماره مدل برای محفظه تونر ضایعاتی به قطعات تعویضی مراجعه کنید.
می توانید مقدار فضای باقیمانده در محفظه تونر ضایعاتی را بررسی کنید.
بررسی فضای باقیمانده در محفظه تونر ضایعاتی

روش تعویض محفظه تونر ضایعاتی

1
درپوش تونر ضایعاتی را باز کنید.
هنگام باز کردن آن، لبه سمت چپ درپوش را بگیرید.
2
محفظه تونر ضایعاتی را بیرون بکشید.
بعد از بیرون کشیدن محفظه تونر ضایعاتی تا نیمه، بالای دسته را بگیرید و کل آن را بیرون بکشید.
محفظه تونر ضایعاتی را کج نکنید. این کار موجب ریختن تونر در محفظه می شود.
3
محفظه تونر ضایعاتی جدید را از جعبه بیرون آورید.
4
محفظه تونر ضایعاتی را که برداشتید داخل یک جعبه قرار دهید.
از کیسه ای که داخل جعبه تعبیه شده است برای محفظه تونر ضایعاتی جدید استفاده کنید. در کیسه را محکم بپیچانید تا تونر از آن خارج نشود، سپس کیسه را داخل جعبه قرار دهید.
5
محفظه تونر ضایعاتی جدید را نصب کنید.
محفظه تونر ضایعاتی را به گونه ای که آرم Canon در بالای محفظه به سمت پشت دستگاه باشد، وارد کنید و آن را فشار دهید تا بارگذاری شود.
محفظه تونر ضایعاتی را تا جایی که می شود به جلو فشار دهید. اگر محفظه تونر ضایعاتی به درستی نصب نشود، ممکن است هنگام برداشتن محفظه تونر، دریچه آن باز بماند، و این اتفاق می تواند موجب پخش شدن تونر شود.
6
درپوش تونر ضایعاتی را ببندید.
تونر استفاده شده را نمی توان دوباره استفاده کرد. تونر جدید و استفاده شده را با هم مخلوط نکنید.
محفظه تونر ضایعاتی استفاده شده توسط فروشنده محلی یا نماینده خدمات جمع آوری می شود.
838E-01F