2-تغذیه کننده دوطرفه

نشانگر تنظیم سند اصلی

زمانی که اسناد اصلی در سینی تأمین سند اصلی قرار می گیرند روشن می شود.

درپوش تغذیه کننده

هنگام جدا کردن کاغذ گیر کرده در تغذیه کننده، این درپوش را باز کنید. کاغذ در تغذیه کننده گیر می کند

راهنماهای لغزشی

این راهنماها را برای تطبیق عرض سند اصلی تنظیم کنید.

سینی تأمین سند اصلی

اسناد اصلی که در اینجا قرار می گیرند به طور خودکار مورد استفاده تغذیه کننده قرار می گیرند. زمانی که دو یا تعداد بیشتری از برگه ها بارگذاری شوند، اسناد اصلی به صورت متوالی اسکن می شوند. قرار دادن اسناد اصلی

ناحیه اسکن کردن سند تغذیه شده

اسناد اصلی قرار گرفته در تغذیه کننده در این ناحیه اسکن می شوند.

صفحه شیشه ای

زمان اسکن کردن کتاب ها، اسناد اصلی ضخیم، اسناد اصلی نازک و دیگر اسناد اصلی که با استفاده از تغذیه کننده قابل اسکن نیستند، آنها را روی صفحه شیشه ای قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی

متوقف کننده سند اصلی

اندکی اسناد اصلی را نگه می دارد تا به شکل مرتب خارج شوند. نیازی نیست که موقعیت آن را به صورت دستی تنظیم کنید.

سینی خروجی سند اصلی

اسناد اصلی اسکن شده از اینجا خارج می شوند.

نشانگر خروجی سند اصلی

برای جلوگیری از باقی ماندن سند اصلی در سینی خروجی، وقتی اسناد اصلی خارج می شوند، این نشانگر روشن می شود، و تا مدتی بعد از آن که همه اسناد اصلی خارج شدند، چشمک می زند.
اگر سند اصلی سنگینی مانند یک کتاب یا مجله بر روی صفحه شیشه ای قرار دارد، آن را روی تغذیه کننده محکم به پایین فشار ندهید.
هیچ شیئی در سینی خروجی سند اصلی قرار ندهید. این کار به اسناد اصلی آسیب می رساند.
مرتباً تغذیه کننده و صفحه شیشه ای را تمیز کنید تا چاپ با کیفیتی داشته باشید. تمیز کردن منظم
838E-00A