تمیز کردن منظم

توصیه می شود به صورت دوره ای دستگاه را تمیز کنید تا کیفیت چاپ حفظ شود و بتوانید از دستگاه به راحتی و با ایمنی استفاده کنید. مکان های نشان داده شده توسط  تا در شکل های زیر را تمیز کنید.
 قسمت بیرونی تمیز کردن قسمت بیرونی
 صفحه شیشه ای تمیز کردن صفحه شیشه ای
 تغذیه کننده تمیز کردن تغذیه کننده
 داخلی <Clean Inside Main Unit>
 شیشه ضدگرد و غبار تمیز کردن شیشه ضد گرد و غبار
838E-017