قرار دادن اسناد اصلی

اسناد اصلی را روی صفحه شیشه ای قرار داده یا آنها را در تغذیه کننده قرار دهید. برای اسناد اصلی مانند کتاب ها و کاغذ ضخیم/نازک که بارگذاری آن در تغذیه کننده امکان پذیر نیست، سند اصلی را روی صفحه شیشه ای قرار دهید. اگر می خواهید 2 طرف اسناد اصلی را اسکن کنید یا به اسکن چند برگه از اسناد اصلی ادامه دهید، آن ها را در تغذیه کننده قرار دهید. برای کسب اطلاعات مربوط به اندازه های قابل بارگذاری و سایر موارد، به واحد اصلی یا 2-تغذیه کننده دوطرفه مراجعه کنید.
استفاده از اسناد اصلی کاملاً خشک
زمان قرار دادن اسناد اصلی، دقت کنید چسب، جوهر یا غلط گیر روی اسناد کاملاً خشک شوند.
جلوگیری از گیر کردن کاغذ
از قرار دادن این نوع از اسناد اصلی در تغذیه کننده خودداری کنید چون این کار موجب گیر کردن کاغذ می شود:
کاغذ چین و چروک دار
کاغذ کاربن یا کاغذ پشت کاربنی
کاغذ خمیده یا رول شده
کاغذ پوشش دار
اسناد اصلی پاره شده
اسناد اصلی با سوراخ های بزرگ
کاغذ نازک
اسناد دارای گیره یا منگنه
کاغذ چاپ شده با چاپگر انتقال حرارت
کاغذهای شفاف
اسناد اصلی با یادداشت های پیوست شده
اسناد اصلی چسبیده به هم
اسناد اصلی موجود در یک فایل مشخص
برای اسکن کردن دقیق تر اسناد اصلی
اسناد اصلی قرار گرفته در تغذیه کننده زمان قرار گرفتن در دستگاه اسکن می شوند. به بیان دیگر، اسناد اصلی قرار گرفته روی صفحه شیشه زمان اسکن شدن در موقعیت ثابتی باقی می مانند. برای اسکن کردن دقیق تر، توصیه می شود اسناد را روی صفحه شیشه ای قرار دهید.
برای اسکن کردن کاغذ کالک یا کاغذهای شفاف
برای اسکن کردن اسناد شفاف (مثلاً کاغذ کالک یا کاغذهای شفاف) آنها را روی صفحه شیشه ای قرار داده و با کاغذ ساده سفید بپوشانید.
اندازه اسناد
دستگاه اندازه کاغذ سندی را که قبلاً برای اسکن قرار داده شده است، به طور خودکار تشخیص می دهد. در صورت ارسال فاکس، اگر اندازه کاغذ ضبط کردن در دستگاه گیرنده کوچک تر از اندازه سند اسکن شده باشد، تصویر اصلی قبل از ارسال، ممکن است کوچک تر شود یا به چند قسمت کوچک تر تقسیم شود.

قرار دادن اسناد اصلی روی صفحه شیشه ای

1
تغذیه کننده کاغذ را باز کنید.
اگر سند اصلی را قرار دهید که باز کردن تغذیه کننده برای آن کافی نباشد، ممکن است اندازه سند اصلی به درستی تشخیص داده نشده باشد.
2
سند اصلی را رو به پایین روی صفحه شیشه ای قرار دهید.
گوشه سند اصلی را با گوشه بالا سمت چپ صفحه شیشه ای تنظیم کنید.
زمان کپی کردن اسناد اصلی دو رو، سند را طوری قرار دهید که بالا و پایین آن به درستی قرار بگیرد به همان صورتی که در زیر نشان داده شده است.
3
تغذیه کننده را به آرامی ببندید.
سند اصلی برای اسکن شدن آماده است.
زمانی که اسکن کامل شد، سند اصلی را از روی صفحه شیشه ای بردارید.
هنگام بستن تغذیه کننده، مراقب باشد چشمتان در معرض نور ساطع شده از صفحه شیشه ای قرار نگیرد.
اگر سند اصلی سنگینی مانند یک کتاب یا مجله بر روی صفحه شیشه ای قرار دارد، آن را روی تغذیه کننده محکم به پایین فشار ندهید.

قرار دادن اسناد اصلی روی تغذیه کننده

موارد را در سینی خروجی اصلی قرار ندهید زیرا انجام این کار ممکن است باعث آسیب به اسناد اصلی شود.
1
راهنماهای لغزشی را با اندازه اسناد اصلی متناسب کنید.
2
دسته سند اصلی را باد بزنید و لبه ها را یکسان کنید.
دسته های سند اصلی را در دسته های کوچک باد بزنید و روی سطح صافی چند مرتبه به آرامی به دسته ضربه بزنید.
3
اسناد اصلی را رو به بالا و تا جای ممکن در تغذیه کننده قرار دهید.
وقتی به اندازه کافی وارد شود، نشانگر تنظیم سند اصلی روشن می شود.
اسناد اصلی برای اسکن آماده هستند.
خطوط نشانگر حداکثر مقدار قراردادن کاغذ
دقت کنید که دسته سند اصلی بیشتر از خط های محدوده بارگذاری بیشتر نشود (). اگر اسناد اصلی را بیش از حد مجاز قرار دهید، ممکن است اسکن نشوند یا ممکن است کاغذ گیر کند.
هنگام قرار دادن سند اصلی که خم شده باشد
همیشه قبل از قرار دادن اسناد اصلی در تغذیه کننده هر تاخوردگی را صاف کنید. اگر سند اصلی تاخورده است، ممکن است یک صفحه خطا نشان داده شود زیرا اندازه اسناد اصلی به درستی قابل تشخیص نیستند.
راهنماهای لغزشی را با لبه های سند اصلی تراز کنید
لغزاندن راهنماها به صورتی که بسیار شل یا بسیار سفت شوند می تواند موجب عدم تغذیه یا گیر کردن کاغذ شود.
زمانی که اسناد اصلی در حال اسکن هستند
اسناد اصلی را اضافه نکنید یا برندارید.
زمانی که اسکن تمام شد
اسناد اصلی اسکن شده را از سینی خروجی سند اصلی بردارید تا کاغذها گیر نکنند. برای جلوگیری از باقی ماندن سند اصلی در سینی خروجی سند اصلی، وقتی اسناد اصلی خارج می شوند، این نشانگر روشن می شود، و تا مدتی بعد از آن که همه اسناد اصلی خارج شدند، چشمک می زند.
زمان اسکن کردن اسناد اصلی بلند
اگر اسناد اصلی با طول بلند را اسکن می کنید (با حداکثر طول‏ 630 میلی متر)، در زمان اسکن و خروج کاغذها، اسناد اصلی را با دست نگه دارید.
زمان قرار دادن اسناد اصلی با کاغذ نازک
ممکن است اسناد اصلی نازک چین بخورند، اگر در محیطی با دمای بالا یا با رطوبت بالا استفاده شوند.
دقت کنید زمان قرار دادن سند اصلی، زیاد فشار نیاورید. ممکن است سند به درستی قرار نگیرد یا کاغذ گیر کند.
زمانی که پشت سر هم سند اصلی مشابهی را اسکن می کنید
توصیه می شود یک سند اصلی مشابه را بیشتر از پنج مرتبه پشت سر هم اسکن نکنید (این بسته به کیفیت کاغذ فرق می کند). ممکن است سند اصلی تا بخورد یا چین و چروک پیدا کند یا ارسال آن مشکل شود.
محدوده اسکن سند اصلی رنگی
وقتی سند اصلی رنگی با تنظیمی که برای تمیز خودکار رنگ انجام شده است اسکن می شود، اگر فقط حاوی بخش های رنگی در نواحی خاکستری باشد، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، ممکن است به صورت سند سیاه و سفید شناسایی شود.
جهت
تغذیه کاغذ
:‏10 میلی متر
:‏17 میلی متر
برای اسکن اسناد رنگی، دستگاه را روی حالت رنگ کامل تنظیم کنید.
زمان کپی کردن اسناد اصلی دو رو، سند را طوری قرار دهید که بالا و پایین آن به درستی قرار بگیرد به همان صورتی که در زیر نشان داده شده است.
می توانید اسناد اصلی با اندازه های مختلف را قرار دهید و همه آنها را با هم اسکن کنید.
کپی کردن اسناد اصلی با اندازه های مختلف با هم (اسناد اصلی با اندازه های مختلف)
ارسال همزمان اسناد اصلی با اندازه های مختلف (اسناد اصلی با اندازه های مختلف)
ارسال/ذخیره اسناد اصلی با اندازه های مختلف با هم (اسناد اصلی با اندازه های مختلف)
838E-00L