کشوی کاغذ

کشوی کاغذ 1

راهنمای کاغذ (راهنمای چپ)

قسمت بالای راهنمای چپ را فشار داده و آن را بلغزانید.

راهنمای کاغذ (راهنمای جلو)

قسمت بالای راهنمای جلو را فشار داده و آن را بلغزانید.
کشوی کاغذ 2

راهنمای کاغذ (راهنمای چپ)

قسمت بالای راهنمای چپ را فشار داده و آن را بلغزانید.

راهنمای کاغذ (راهنمای جلو)

قسمت بالای راهنمای جلو را فشار داده و آن را بلغزانید.

پیوست تغذیه کننده پاکت نامه A

از این پیوست هنگام بارگذاری پاکت های نامه در کشوی کاغذ استفاده کنید. بارگذاری پاکت نامه
متصل کردن برچسب اندازه کاغذ مناسب
برچسب اندازه کاغذ را در ارتفاع یکسان با نشانگر تعداد کاست، تقریباً ‏5 میلی متر به سمت چپ وصل کنید.
* حدود ‏5 میلی متر
توجه داشته باشید که برچسب اندازه کاغذ ممکن است شامل اندازه کاغذهایی باشد که در دستگاه موجود نیستند.
838E-00E