Copy Card Reader

اگر "Copy Card Reader" را در دستگاه نصب کنید، می توانید با استفاده از کارت کنترل، مدیریت شناسه بخش را انجام دهید. لازم است که کاربران پیش از شروع عملیاتی مانند کپی کردن یا ارسال فاکس، اعتبار خود را تأیید کنند (پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش). برای اطلاع از حداکثر تعداد شناسه بخش قابل ثبت، به عملکردهای مدیریت مراجعه کنید.

شکاف کارت

یک کارت کنترل وارد کنید.

کارت کنترل

کارت های کنترلی که با "Copy Card Reader" استفاده می شوند.
وارد کردن کارت
خارج کردن کارت
اگر سیستم تأیید اعتبار کاربر را به عنوان سرویس ورود به سیستم انتخاب کرده باشید (از جمله زمانی که تأیید اعتبار سرور با "تأیید اعتبار سرور + تأیید اعتبار دستگاه محلی" سیستم تأیید اعتبار کاربر انجام می شود)، نمی توانید از Copy Card Reader استفاده کنید. مدیریت کاربران
اگر صفحه <خانه> هنگام وارد شدن کارت کنترل ظاهر نمی شود، بررسی کنید که کارت کنترل در جهت صحیح وارد شده باشد و اینکه کارت کنترل آسیب ندیده باشد یا منع استفاده نداشته باشد.
838E-02F