بارگذاری کاغذ

منبع کاغذ برای استفاده و روش بارگذاری کاغذ برای دنبال کردن بسته به نوع و اندازه کاغذی که استفاده می کنید تفاوت دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره نوع و اندازه کاغذ موجود، به کاغذ موجود بروید. برای دریافت نتایج چاپ بهینه، حتماً اندازه و نوع کاغذ قرار داده شده در دستگاه را به درستی مشخص کنید. تعیین اندازه و نوع کاغذ
قبل از استفاده از هرگونه کاغذ، اقدامات احتیاطی مربوط به کاغذ و روش نگهداری از آن را تأیید کنید. کاغذ موجود
بارگذاری کاغذ درحالیکه موجودی باقی می ماند ممکن است باعث تغذیه چند برگه یا گیر کردن کاغذ شود. اگر کاغذ باقی مانده باشد، توصیه می شود قبل از بارگذاری کاغذهای بیشتر صبر کنید کل آن استفاده شود.
کاغذهایی در اندازه و انواع مختلف را با یکدیگر بار نکنید.
838E-00R