ارسال همزمان اسناد اصلی با اندازه های مختلف (اسناد اصلی با اندازه های مختلف)

می توانید اسناد اصلی با اندازه متفاوت را در تغذیه کننده قرار دهید و همزمان اسکن کنید. با این کار نیازی نیست اسناد اصلی را جداگانه قرار دهید.
ترکیب اندازه های سند اصلی که می توانید اسکن کنید محدود است. اسکن کردن با یک ترکیب نادرست می تواند به اسناد اصلی آسیب برساند یا موجب گیر کردن کاغذ شود. مشخصات نرم افزار
اسناد اصلی که وزن یا نوع کاغذ متفاوتی دارند را با هم قرار ندهید. این کار به اسناد اصلی آسیب می رساند یا موجب گیر کردن کاغذ می شود.
1
اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید قرار دادن اسناد اصلی
2
<Fax‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی فاکس" مشخص کنید. صفحه ویژگی های اصلی فاکس
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس ها
5
<Options‎>‏  <Different Size Originals‎> را فشار دهید.
6
<Close‎> را فشار دهید.
7
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می شود.
اگر حالت "اسناد اصلی با اندازه های مختلف" را تنظیم کنید، سرعت اسکن ممکن است کمتر از نرمال شود.
838E-07L