استفاده از شناسه های بخش برای مدیریت چاپ یا اسکن از راه دور به وسیله رایانه

می توانید از مدیریت شناسه بخش برای مدیریت عملیات های چاپ و اسکن از راه دور انجام شده توسط رایانه استفاده کنید (استفاده از رایانه برای اسکن (اسکن از راه دور) (Windows)). وقتی می خواهید امنیت را بهبود بخشید یا بر تعداد صفحاتی که چاپ می شود نظارت کنید، از این عملکرد استفاده کنید.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Management Settings>‏  <User Management>‏  <Department ID Management> را فشار دهید.
3
برای عملکردهایی که می خواهید مدیریت کنید، <Off> را انتخاب کنید و سپس <OK> را فشار دهید.
اگر <Off> انتخاب شده است، شناسه بخش باید هنگام اجرای کار مربوطه وارد شود.
838E-0CL