تنظیم مدیریت شناسه بخش

کاربران را می توان در گروه هایی مانند بخش هایی که به آنها تعلق دارند سازماندهی کرد و براساس شناسه بخش مدیریت کرد. ابتدا، همه شناسه های بخش را که می خواهید مدیریت شوند ایجاد کنید و کاربران را به هر یک اختصاص دهید (ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی). بعد از اختصاص دادن کاربران به شناسه های بخش، "مدیریت شناسه بخش" را فعال کنید. برای اجرای همان نوع مدیریت برای چاپ یا اسکن اسناد از رایانه، تنظیمات الزامی اضافی را پیکربندی کنید. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.
838E-0CH