پیکربندی تنظیمات کاربر Universal Print

چنانچه مایل هستید کاربرانی که از طریق "تأیید هویت کاربر" احراز هویت شده اند و کارهای Universal Print مربوطه آنها را مدیریت کنید، این تنظیمات را پیکربندی کنید. امکان اجرای Universal Print بدون پیکربندی این تنظیمات، همچنان وجود دارد.

انتخاب شده توسط کاربر

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management] کلیک کنید.
4
[User Name for Universal Print:‎] را در [Information for Universal Print‎] وارد کنید.
در [User Name for Universal Print:‎]، آدرس ایمیل یا شماره تلفن استفاده شده در حساب Microsoft 365 را وارد کنید.

انتخاب شده توسط سرپرست

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management] کلیک کنید.
4
برای انتخاب کاربر، روی [Edit...‎] کلیک کنید.
در صورتی که کاربر Universal Print ثبت نشده است
روی [Add User‎] کلیک کنید و اطلاعات کاربر را ثبت نمایید. هنگام ثبت اطلاعات کاربر، [User Name for Universal Print:‎] را در [Information for Universal Print‎] وارد کنید.
5
[User Name for Universal Print:‎] را در [Information for Universal Print‎] وارد کنید.
در [User Name for Universal Print:‎]، آدرس ایمیل یا شماره تلفن استفاده شده در حساب Microsoft 365 را وارد کنید.
6
روی [Update] کلیک کنید.

انتخاب شده توسط سرپرست با استفاده از فایل CSV

می توانید با ویرایش فایل CSV، کاربران "تأیید هویت کاربر" را با یک حساب Microsoft 365 مرتبط کنید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management‎] ‏  [Authentication Management] ‏  [Settings for Universal Print] کلیک کنید.
4
روی [Start Exporting] کلیک کنید.
اگر هیچ اطلاعات کاربری مرتبط با حساب Microsoft 365 وجود نداشت، نمی توانید با استفاده از فایل CSV تنظیمات را پیکربندی کنید. روی [Add Association...‎] کلیک کنید، کاربر مرتبط را اضافه کنید و سپس روی [Start Exporting‎] کلیک کنید.
5
ویرایش فایل CSV صادرشده
یک نام کاربری ثبت شده را در "mcp_uid" وارد کنید.
در "azureaccount_name"، آدرس ایمیل یا شماره تلفن استفاده شده در حساب Microsoft 365 را وارد کنید.
6
روی [Import...‎] کلیک کنید و فایل ویرایش شده در مرحله 5 را مشخص نمایید.
7
روی [Start Importing] کلیک کنید.
اگر روش تأیید هویت روی [Picture Login‎] و [User Registration Method:‎] روی [Register Automatically When Job Is Received] تنظیم شده باشد، اطلاعات زیر به عنوان اطلاعات کاربر برای کار انجام شده توسط حساب Microsoft 365 که "user1@example.com" نامیده می شود، ثبت می گردد.
تنظیمات ثبت شده در پایگاه داده های کاربر
نام کاربری: user1@example.com
تنظیمات ‏Universal Print‏
نام کاربر: user1
حساب Microsoft 365: ‏example.com
اطلاعات نشان داده شده روی صفحه ورود برای ورود از طریق تصویر
user1
example.com
تنظیم <Allow Use of @ in User Name> روی <On‎> به شما امکان می دهد تا "user1@example.com" را به عنوان نام کاربری، ثبت کنید. <Allow Use of @ in User Name>
هنگام چاپ کردن، "user1@example.com" را روی صفحه کنترل انتخاب کنید تا وارد سیستم شوید گزینه <Print‎> را انتخاب کنید عملیات چاپ را انجام دهید.
838E-08X