صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"

با فشار دادن <Scan and Send> (صفحه <Home>)، صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" نشان داده می شود.

<Address Book>

می توانید مقصد ارسال و محل ذخیره ثبت شده در Address Book را مشخص کنید.

<One-Touch>

می توانید مقصد ارسال و محل ذخیره ثبت شده در دکمه های تک لمسی را مشخص کنید.

<New Destination>

می توانید مقصدی را که در Address Book یا دکمه های تک لمسی ثبت نشده به صورت دستی مشخص کنید.

<Previous Settings>

این دکمه را برای فراخوانی تنظیماتی که قبلاً مشخص شده است فشار دهید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

این نماد را برای ثبت تنظیمات فعلی در <Favorite Settings> از  فشار دهید و دکمه نمایش داده شده در را تغییر دهید.
مدیریت دستگاه
سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی

<Favorite Settings>

تنظیمات اسکن که اغلب استفاده می کنید را از قبل در اینجا ثبت کنید تا درصورت لزوم به راحتی فراخوانی کنید. مدیریت دستگاه

وضعیت تنظیم فعلی و دکمه های تنظیم

وضعیت تنظیم مانند وضوح و فرمت های فایل را نشان می دهد. تنظیمات را تأیید کنید تا اسکن به درستی انجام شود. برای تغییر تنظیمات، دکمه مورد نظر را فشار دهید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

دکمه های تنظیم عملکرد

دکمه های پرکاربرد را در <Options> نمایش می دهد. همچنین می توانید  را برای تغییر اینکه کدام دکمه ها نشان داده شوند فشار دهید.
اگر دکمه مورد نظر برای عملکردی که می خواهید استفاده کنید نشان داده نشد، <Options> را فشار دهید و دکمه مورد نظر را انتخاب نمایید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

<Options>

کلیه دکمه های تنظیم عملکرد را نمایش می دهد. برای راحتی کار، می توانید دکمه های تنظیم عملکرد پرکاربرد را در نمایش دهید.

<Cc Bcc>

به شما امکان می دهد مقصد ایمیل را به صورت Cc (گیرنده کپی) یا Bcc (گیرنده مخفی کپی) مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

<Delete Dest.‎>

به شما امکان می دهد مقصد تعیین شده را حذف نمایید.

<Details>

به شما امکان می دهد اطلاعات دقیق مقصد تعیین شده را بررسی کنید.

<Specify Destinations>

روش های تعیین مقصد یا لیستی از مقصدهای تعیین شده را نشان می دهد.

<Send to Myself>

به شما امکان می دهد به طور مستقیم آدرس ایمیل خود را مشخص کنید. این دکمه تنها زمانی موجود است که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به دستگاه وارد شوید. مدیریت کاربران

<Mobile Portal>

به شما امکان می دهد مقصدی را از Address Book در دستگاه همراه خود تعیین کنید.
عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

<Personal Folder>

به شما امکان می دهد پوشه شخصی ثبت شده شخصی تان را به عنوان محل ذخیره مشخص کنید. این دکمه تنها زمانی موجود است که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به دستگاه وارد شوید.
پیکربندی پوشه های شخصی
مدیریت کاربران
می توانید انتخاب کنید Address Book و دکمه های تک لمسی مخفی شوند تا استفاده از Address Book محدود شود. <Restrict Address Book Use>
برخی عملکردها نمی توانند در ترکیب با عملکرد دیگر استفاده شوند. دکمه هایی که قابل انتخاب نیستند به رنگ خاکستری روشن نشان داده می شوند.
تعداد کل مقصدهای مشخص شده در بالا سمت راست صفحه نشان داده می شود.
838E-090