عملکردهای مفید اسکن کردن

این دستگاه دارای عملکردهای مفید بسیاری است، از جمله اعلان کامل شدن ارسال/ذخیره اسناد اصلی اسکن شده.
838E-09E