تعیین تنظیمات ایمیل

می توانید موضوع، متن، آدرس پاسخ و اولویت استفاده شده را زمان ارسال اسناد به عنوان پیوست های ایمیل مشخص کنید.
آدرس پاسخ باید از بین موارد ثبت شده در Address Book مشخص شود. از قبل آدرس دلخواه را در Address Book ثبت کنید. ثبت مقصد در Address Book
می توانید مقصدی را از Address Book یک دستگاه همراه تعیین کنید. همچنین می توانید اطلاعاتی چون موضوع، متن و نام فایل را از دستگاه همراه به دستگاه ارسال کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
5
<Options> را فشار دهید و تنظیمات ایمیل را مشخص کنید.
برای تعیین موضوع/بدنه
تعیین آدرس پاسخ
تعیین اولویت
6
<Close‎> را فشار دهید.
7
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می شود.
838E-09U