بررسی اسناد اصلی اسکن شده قبل از ارسال/ذخیره (پیش نمایش)

می توانید اسناد اصلی اسکن شده را قبل از ارسال/ذخیره بر روی صفحه پیش نمایش بررسی کنید. همچنین می توانید صفحات را روی صفحه پیش نمایش حذف کنید، حرکت دهید یا جابجا کنید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
5
<Options‎>‏  <Preview‎>‏  <Close‎> را فشار دهید.
6
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و صفحه پیش نمایش ظاهر می شود.
برای لغو اسکن، گزینه <Cancel‎> یا  (توقف‎)‏  <Yes‎> را فشار دهید.
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.‎> نمایش داده می شود
7
اسناد اصلی اسکن شده را در صفحه پیش نمایش بررسی کنید.
در صورت لزوم سند اصلی اسکن شده را در صفحه پیش نمایش ویرایش کنید.
برای حذف یک صفحه
جابجایی یک صفحه
جابجایی مکان صفحات
8
<Start Sending‎> را فشار دهید.
ارسال/ذخیره شروع می شود.
838E-09F