ارسال/ذخیره در زمان مشخص

می توانید اسناد اصلی را از قبل اسکن کنید و اسناد اسکن شده را در زمان مشخص ارسال/ذخیره کنید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
5
<Options>‏  <Delayed Send> را فشار دهید.
6
زمان را برای ارسال/ذخیره وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
هر چهار رقم زمان را وارد کنید. برای مثال، برای 7 و 5 دقیقه، "0705"، و برای 23 و 18 دقیقه، "2318" را وارد کنید.
7
<Close‎> را فشار دهید.
8
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و در زمان مشخص ارسال/ذخیره می شوند.
می توانید در صفحه نمایش <Status Monitor> بررسی کنید ارسال/ذخیره کامل شده است یا خیر. بررسی وضعیت و گزارش اسناد اسکن شده
می توانید تا 64 کار را برای ارسال با تأخیر رزرو کنید. با اینحال، ممکن است تعداد واقعی کارهای ارسالی که دستگاه می تواند انجام دهد کمتر از 64 باشد که به شرایط زیر بستگی دارد:
زمانی که چندین سند همزمان در حال ارسال شدن هستند
زمانی که اسناد بزرگ در حال ارسال شدن هستند
زمانی که پول زیادی صرف صندوق دریافت فاکس/فاکس اینترنتی می شود
838E-09H