<Paper Feed Settings>

تنظیمات تغذیه کاغذ که برای تمام عملکردها معمول است را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Paper Source Auto Selection>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Paper Feed Settings>
می توانید منبع کاغذی را پیکربندی کنید که زمان کپی کردن/چاپ کردن در حالتی که <Select Paper> روی <Auto> تنظیم شده است، استفاده می شود. این تنظیم همینطور زمانی که کاغذ موجود در منبع کاغذ فعلی در زمان کپی کردن/چاپ کردن تمام می شود نیز عمل می کند. انتخاب خودکار یک منبع کاغذ مناسب برای یک عملکرد خاص
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Paper Source Auto Selection>
<Copy>،‏ <Printer>،‏ <Access Stored Files>،‏ <Receive/Fax>،‏ <Other>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
<MP Tray>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
منابع کاغذ دیگر: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
<Copy>: <Consider Color>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
<Copy>: <Consider Paper Type>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: <Use Group>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information

<Paper Source Auto Selection Based on Color>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Paper Feed Settings>
منبع کاغذی مورد استفاده بطور خودکار طبق تنظیمات در <Select Color> هنگام کپی کردن تعیین می شود. اگر سند اصلی با تنظیم <Auto (Color/B&W)> اسکن شود، حالت رنگی برای اسکن استفاده می شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Paper Source Auto Selection Based on Color>
<MP Tray> و منابع کاغذ دیگر: <Color>,‏ <B&W>
بله
بله
بله
خیر
-
تنظیمات بجز <B&W> برای <Color> تنظیم می شود.
این تنظیم فقط برای کپی کردن معتبر است.
این تنظیمات زمانی معبر است که <Consider Color> در <Paper Source Auto Selection> روی <On> تنظیم شده باشد.
در موارد زیر، منبع کاغذ در <Color> بطور خودکار علیرغم حالت رنگی مشخص شده هنگام کپی کردن انتخاب می شود.
هنگامی که <Different Size Originals> و <Job Build> با هم تنظیم می گردد

<Switch Paper Feed Method>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Paper Feed Settings>
زمانی که مرتباً از کاغذ آرم دار مانند سربرگ ها استفاده می کنید، زمان چاپ یک رو و دو رو، می توانید این تنظیم را روی <Print Side Priority> قرار دهید تا برای چاپ یک رو و دو رو، صفحه اول در طرف جلو چاپ شود بدون اینکه نیاز باشد جهت کاغذ را تغییر دهید. بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Switch Paper Feed Method>
<MP Tray> و منابع کاغذ دیگر: <Speed Priority>,‏ <Print Side Priority>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
تنظیمات برای انتخاب کاغذ خودکار (<Auto> در <Select Paper>) و <Paper Source Auto Selection> برای منابع کاغذ با تنظیم <Print Side Priority> غیرفعال می شوند. سرعت چاپ نیز زمان چاپ یک رو کمتر است.
<Print Side Priority> تنها زمانی فعال می شود که کاغذی که می تواند بر روی هر دو طرف چاپ شود دارای تنظیم (کاغذ موجود برای کپی دو رو/چاپ دو رو) باشد. برای سایر کاغذها، پیام <Load paper.‎> ظاهر می شود و کاغذ تغذیه نمی شود یا تنظیم <Print Side Priority> غیرفعال می شود.
برای دستورالعمل های مربوط به بارگیری کاغذ به بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده مراجعه کنید.

<Suspended Job Timeout>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Paper Feed Settings>
اگر این تنظیم بر روی <On> قرار داشته باشد و کاری به دلیل نبود کاغذ به حالت تعلیق در آمده باشد، دستگاه به طور خودکار کار بعدی را بعد از دوره زمانی تعیین شده چاپ می کند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Suspended Job Timeout>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
0 تا 5 تا 999min.
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر کاری به دلیل تمام شدن کاغذ در زمان انجام آن به حالت تعلیق در آمده باشد، کار بعدی حتی بعد از سپری شدن زمان تعلیق تعیین شده هم انجام نمی شود.
برای حذف خودکار کارهای تعلیق شده به <Auto Delete Suspended Jobs> مراجعه کنید.
838E-0J7