بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده

زمانی که کاغذ از قبل چاپ شده دارای آرم را بارگذاری می کنید، به جهت کاغذ توجه کنید بدون در نظر گرفتن اینکه از کشوی کاغذ یا سینی چندمنظوره استفاده می کنید. کاغذ را به طور صحیح در دستگاه قرار دهید تا چاپ در همان طرف دارای آرم انجام شود.
زمانی که کپی می کنید، همینطور به جهت سند اصلی هم توجه داشته باشید
سند اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید، طوری که طرف کپی رو به بالا باشد یا سند اصلی را روی صفحه شیشه ای قرار دهید، طوری که طرف کپی آن رو به پایین باشد، به صورتی که در تصاویر زیر نشان داده شده است.
تغذیه کننده (صفحه آرایی عمودی سند با اندازه A4 و A5)
صفحه شیشه ای (صفحه آرایی عمودی سند با اندازه A4 و A5)
تغذیه کننده (صفحه آرایی افقی سند با اندازه A4 و A5)
صفحه شیشه ای (صفحه آرایی افقی سند با اندازه A4 و A5)
تغذیه کننده (صفحه آرایی عمودی سند با اندازه A3)
صفحه شیشه ای (صفحه آرایی عمودی سند با اندازه A3)
تغذیه کننده (صفحه آرایی افقی سند با اندازه A3)
صفحه شیشه ای (صفحه آرایی افقی سند با اندازه A3)
این بخش نحوه قرار دادن کاغذ از قبل چاپ شده با جهت درست را توضیح می دهد. برای توضیحات روش کلی بارگذاری کاغذ در کشوی کاغذ یا سینی چندمنظوره، به روش بارگذاری کاغذ اصلی مراجعه کنید.
این بخش نحوه بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده را هنگام انجام کپی/چاپ یک رو توضیح می دهد. هنگام انجام کپی/چاپ دو رو با استفاده از کاغذ از قبل چاپ شده، کاغذ را با در نظر گرفتن اینکه مشخصات مربوط به طرف کاغذ در این بخش معنی برعکسی دارد، بارگذاری کنید.
برای اطمینان حاصل کردن از اینکه صفحات در طرف درست کاغذ از قبل چاپ شده مربوطه برای چاپ یک رو یا دو رو چاپ می شوند، می توانید از روش های تنظیم زیر استفاده کنید.
با هربار مشخص کردن نوع کاغذ برای چاپ: نوع کاغذ ثبت شده با "کاغذ از قبل چاپ شده" را بارگذاری کنید، روی <On> در <Paper Type Management Settings> تنظیم کنید، نوع این کاغذ را مشخص کنید و سپس چاپ را انجام دهید.
با هربار مشخص کردن منبع کاغذ برای چاپ: کاغذ را در منبع کاغذ بارگذاری کنید که <Switch Paper Feed Method> روی <Print Side Priority> تنظیم شده است، نوع آن منبع کاغذ را مشخص کنید و سپس چاپ را انجام دهید.
روش مناسب بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده وقتی "کاغذ از قبل چاپ شده" روی <On> در <Paper Type Management Settings> تنظیم شده است، یا وقتی <Switch Paper Feed Method> روی <Print Side Priority> تنظیم شده است
کشوی کاغذ: طرف دارای آرم باید پایین باشد
منبع کاغذی به جز کشوی کاغذ: طرف دارای آرم باید بالا باشد
از قبل، <Speed Priority for Copying from Feeder> را روی <Off> تنظیم کنید. <Speed Priority for Copying from Feeder>

قرار دادن کاغذ دارای آرم در کشوی کاغذ

روش بارگذاری بسته به جهت کاغذ از قبل چاپ شده دارای آرم که عمودی یا افقی باشد فرق می کند. همانطور که در تصاویر زیر نشان داده شده است، کاغذ را از طرف چاپ شده دارای آرم (طرفی که باید چاپ شود) و رو به بالا بارگذاری کنید.
زمان بارگذاری کاغذ اندازه A4 دارای آرم
کاغذ با جهت عمودی
نتایج چاپ
کاغذ با جهت افقی
نتایج چاپ
زمان بارگذاری کاغذ اندازه A3، ‏A5 دارای آرم
کاغذ با جهت عمودی
نتایج چاپ
کاغذ با جهت افقی
نتایج چاپ

قرار دادن کاغذ دارای آرم در سینی چندمنظوره

روش بارگذاری بسته به جهت کاغذ از قبل چاپ شده دارای آرم که عمودی یا افقی باشد فرق می کند. همانطور که در تصاویر زیر نشان داده شده است، کاغذ را از طرف چاپ شده دارای آرم (طرفی که باید چاپ شود) و رو به پایین بارگذاری کنید.
زمان بارگذاری کاغذ اندازه A4 دارای آرم
کاغذ با جهت عمودی
نتایج چاپ
کاغذ با جهت افقی
نتایج چاپ
زمان بارگذاری کاغذ اندازه A3، ‏A5 دارای آرم
کاغذ با جهت عمودی
نتایج چاپ
کاغذ با جهت افقی
نتایج چاپ
838E-00W