<Memory Media Settings>

تنظیمات دستگاه حافظه را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Use Scan/Print Function>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Memory Media Settings>
با تعیین این تنظیم می توانید اسناد ذخیره شده در رسانه حافظه را ذخیره کنید و همینطور فایل های رسانه حافظه را چاپ نمایید. محدود کردن استفاده از رسانه حافظه
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Scan/Print Function>
<Use Scan Function>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Print Function>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Select Option When Connecting Memory Media>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Memory Media Settings>
می توانید انتخاب کنید زمانی که رسانه حافظه وصل است، میانبرها برای عملکردهای موجود نشان داده شوند یا خیر. جای گذاری رسانه های حافظه
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Select Option When Connecting Memory Media>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0KS