<Keyboard Authentication>

تنظیمات تأیید اعتبار صفحه کلید را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Number of Caches for Login Users>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
انتخاب کنید نام کاربرانی که قبلاً در لیست کشویی روی صفحه ورود به سیستم وارد شده است نشان داده شود یا خیر. برای پنهان کردن تاریخچه ورود به سیستم، <0> را انتخاب کنید و <1> را برای نمایش تنها نام کاربری که اخیراً وارد شده انتخاب کنید. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Number of Caches for Login Users>
<0>،‏ <1>،‏ <Max (Maximum No. for Device)>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Button to Change Password on Settings Menu>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
انتخاب کنید آیا به کاربران اجازه داده شود کلمات عبور را با استفاده از در گوشه بالا سمت راست صفحه ورود به سیستم تغییر دهند یا خیر. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Button to Change Password on Settings Menu>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Use Numeric Keys for Authentication>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
اگر نام کاربر و کلمه عبور فقط از اعداد تشکیل شده است، تأیید اعتبار تنها با ورودی کلید عددی قابل انجام است.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Numeric Keys for Authentication>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0L3