<IPv6 Settings>

تنظیماتی که شما را قادر می سازد تا از این دستگاه در یک محیط IPv6 استفاده کنید را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Use IPv6>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv6 Settings‎>
تنظیم کنید آیا از IPv6 استفاده شود یا خیر. تنظیم آدرس IPv6
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use IPv6>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Stateless Address Settings>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv6 Settings‎>
آدرس بی وضعیت IPv6 را مشخص کنید. تنظیم آدرس IPv6
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Stateless Address Settings>
<Use Stateless Address>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Manual Address Settings>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv6 Settings‎>
آدرس IPv6 را به صورت دستی مشخص کنید. تنظیم آدرس IPv6
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Manual Address Settings>
<Use Manual Address>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Manual Address> (آدرس IPv6 (حداکثر 39 نویسه))
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length>:‏ 1 تا 64 تا 128
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Default Router Address> (حداکثر 39 نویسه)
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information

<Use DHCPv6>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv6 Settings‎>
مشخص کنید آیا آدرس IPv6 از سرور DHCP دریافت شود یا خیر. تنظیم آدرس IPv6
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use DHCPv6>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<PING Command>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv6 Settings‎>
بررسی کنید آیا آدرس IPv6 به درستی مشخص شده است یا خیر. انجام آزمایش اتصال برای آدرس IPv6
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<PING Command>
<IPv6 Address> (حداکثر 39 نویسه)
خیر
بله
خیر
خیر
-
<Host Name>
خیر
بله
خیر
خیر
-

<Only Retrieve Stateful Address Prefix>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv6 Settings‎>
مشخص کنید آیا تنها نیمه اول آدرس دارای وضعیت از سرور DHCP و با استفاده از DHCPv6 دریافت شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Only Retrieve Stateful Address Prefix>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<DHCP Option Settings>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv6 Settings‎>
تنظیمات اختیاری را برای DHCP مشخص کنید. استفاده از سرور DHCP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<DHCP Option Settings>
<Acquire DNS Server Address>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Acquire Domain Name>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0HA