تنظیم آدرس IPv6

انواع آدرس های IPv6 به قرار زیر می باشند. در صورت نیاز ثبت کنید. تا چهار آدرس بدون وضعیت را می توان ثبت کرد. در صورت لزوم، آزمایش اتصال را انجام دهید.
نوع
توضیحات
آدرس Link-local
آدرس هایی که تنها می توانند در همان لینک استفاده شوند، و بدون تنظیم هیچ چیزی به طور خودکار ایجاد می شوند. نمی توانند خارج از دامنه روتر استفاده شوند.
آدرس بدون وضعیت
آدرس هایی که به طور خودکار بر اساس پیشوندی ایجاد می شوند که توسط روتر و آدرس MAC دستگاه اعلام می شوند، حتی در محیط فاقد سرور DHCP.
آدرس دستی
آدرس هایی که دستی وارد شده اند. طول پیشوند و آدرس روتر پیش فرض مشخص می شوند.
آدرس با وضعیت
آدرس هایی که از سرور DHCP گرفته می شوند.

تنظیم آدرس IPv6

1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏   <TCP/IP Settings>‏  <IPv6 Settings> را فشار دهید.
3
<Use IPv6>‏  <On>‏   <OK> را فشار دهید تا تنظیمات IPv6 فعال شود.
4
یک آدرس IP تنظیم کنید.
بر اساس محیط و اهداف تان، آدرس IPv6 را تنظیم کنید.
تنظیم آدرس بدون وضعیت
1
<Stateless Address Settings‎> را فشار دهید.
2
<On>‏  <OK> را فشار دهید.
تنظیم آدرس دستی
1
<Manual Address Settings‎> را فشار دهید.
2
<On> را در <Use Manual Address> فشار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.
 <Use Manual Address>
<On‎> را فشار دهید.
 <Manual Address>
دکمه <Manual Address> را فشار دهید و آدرس را وارد کنید. از آدرس های زیر نمی توان استفاده کرد.
آدرس هایی که با "ff" آغاز می شوند (آدرس دهی چندپخشی)
آدرس هایی که تنها از "0" تشکیل شده اند
آدرس های سازگار با IPv4 (آدرس های IPv6 که در آنها 96 بیت بالایی "0" است و آدرس IPv4 در 32 بیت پایینی وجود دارد)
آدرس های ترسیم شده با IPv4 (آدرس های IPv6 که در آنها 96 بیت بالایی "0:0:0:0:ffff:" است و آدرس IPv4 در 32 بیت پایینی وجود دارد)
 <Prefix Length>
طول بخش آدرس شبکه را می توان تغییر داد.
 <Default Router Address>
<Default Router Address> را فشار داده و آدرس را وارد کنید. از آدرس های زیر نمی توان استفاده کرد.
آدرس هایی که با "ff" آغاز می شوند (آدرس دهی چندپخشی).
آدرس هایی که تنها از "0" تشکیل شده اند
اگر آدرسی را مشخص نمی کنید، این ستون را خالی بگذارید.
تنظیم آدرس با وضعیت
1
<Use DHCPv6‎> را فشار دهید.
2
<On>‏  <OK> را فشار دهید.
<On> را برای <Only Retrieve Stateful Address Prefix> فشار دهید تا صرفاً نیمه اول آدرس با وضعیت را از سرور DHCP با استفاده از DHCPv6 بازیابی کنید. <Only Retrieve Stateful Address Prefix>
5
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.

انجام آزمایش اتصال برای آدرس IPv6

وقتی دستگاه به درستی متصل شده شود، صفحه ورود به سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می تواند از رایانه نمایش داده شود (آغاز کردن Remoute UI (واسطه کاربر از راه دور)). اگر رایانه ای برای بررسی این موضوع ندارید، با استفاده از مراحل زیر تأیید کنید که آیا اتصال مناسب برقرار شده است یا خیر.
 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <IPv6 Settings>‏  <PING Command>‏  آدرس دستگاه های در حال استفاده دیگر یا نام میزبان را وارد کنید  <Start>
وقتی دستگاه به درستی متصل شد، پیام <Response from the host.‎> نمایش داده می شود.
حتی اگر آدرس های IP به درستی تنظیم شوند، اگر دستگاه به یک هاب سوئیچ کننده وصل شود، دستگاه ممکن است نتواند به شبکه متصل شود. در چنین مواردی، زمان بندی شروع ارتباطات دستگاه را به تأخیر بیندازید و برای برقراری اتصال دوباره تلاش کنید. تنظیم زمان انتظار هنگام اتصال به شبکه
838E-03W