انتخاب روش اتصال شبکه

می توانید روش اتصال دستگاه به رایانه ها و دستگاه های دیگر را انتخاب کنید. روش های اتصال زیر قابل انتخاب هستند.
فقط LAN سیمی
فقط LAN بی سیم
LAN سیمی و LAN بی سیم به صورت همزمان
LAN سیمی و LAN سیمی دیگر به صورت همزمان
هنگام استفاده از LAN سیمی و LAN بی سیم به صورت همزمان یا LAN سیمی و LAN سیمی دیگر به صورت همزمان، خطی که از درگاه LAN به دستگاه متصل است، "خط اصلی" نام دارد و خطی که از LAN بی سیم یا LAN سیمی دیگر آمده است، "خط فرعی" نامیده می شود.
 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏  <Network>‏  <Select Interface>‏  رابط را انتخاب کنید  <OK>
هنگام استفاده از خط فرعی، به هشدارها هنگام استفاده از خط فرعی‎ رجوع کنید.
اگر <Wireless LAN> یا <Wired LAN + Wireless LAN> را انتخاب کنید
تنظیمات <Wireless LAN Settings> پاک می شوند.
نمی توانید LAN بی سیم را به عنوان خط اصلی، و LAN سیم دار را به عنوان خط فرعی تنظیم کنید.
هشدارهای مربوط به هنگام استفاده از LAN بی سیم (خط فرعی)
<Sleep Mode Energy Use> را روی <High> تنظیم کنید. <Sleep Mode Energy Use>
838E-03C