סריקה ואחסון

חלק מהמצבים המתוארים כאן מתייחסים למצבים של הפונקציות <Copy> או <סריקה ושליחה>.

מסך בחירת מקום אחסון

רשת

מדיית זיכרון

מסך בחירה

רשת

מדיית זיכרון

מסך סריקה

רשת

מדיית זיכרון

אפשרויות

רשת

מדיית זיכרון

838F-0S9