מפרטי תצוגת ציר הזמן

שני סוגי המידע הבאים מוצגים בציר הזמן.
למידע על הסמלים והפריטים המוצגים בציר הזמן, ראה הפריטים המוצגים בציר הזמן.
ניתן להציג ציר זמן עבור כל משתמש מחובר. אם המשתמש אינו מחובר, ניתן להציג ציר זמן משותף עבור משתמשים שאינם משתמשים באימות, כגון משתמשים לא מאומתים ואורחים. שנה את ההגדרות עבור האפשרות <אפשר למשתמשים ללא אימות להשתמש בציר זמן> והאפשרות <אפשר לכל משתמש עם כניסה להשתמש בציר הזמן> בהתאם לצרכים שלך. התאמה אישית של המסך <בית>
ציר הזמן עבור משתמשים שאינם משתמשים באימות, כגון משתמשים לא מאומתים ומשתמשים אורחים, יישמר כאשר האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<מופעל> ומבוצעת התחלה מהירה של המכשיר. כאשר מכבים את המכשיר והאפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<כבוי> או שלא ניתן לבצע התחלה מהירה, ציר הזמן עבור משתמשים שאינם משתמשים באימות, כגון משתמשים לא מאומתים ומשתמשים אורחים, יימחק.
לא ניתן לייבא/לייצא את ציר הזמן. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות

היסטוריית ההגדרות

ציר הזמן מסייע למשתמשים שעושים שימוש חוזר ונשנה באותן הגדרות ויעדים עבור פונקציות כגון "Copy" ו-"סריקה ושליחה". היסטוריית ההגדרות שבהן נעשה שימוש מתווספות באופן אוטומטי לציר הזמן וניתן ללחוץ עליהן כדי לשחזר את אותן הגדרות.
ציר הזמן מציג את ההגדרות של הפונקציות הבאות.
Copy
פקס
סריקה ושליחה
סריקה ואחסון (רשת)
גישה לקבצים מאוחסנים (מדפיס את קובצי הרשת)
10 הפריטים האחרונים בהיסטוריה נשמרים כציר הזמן בסדר כרונולוגי. ההיסטוריה של משימות קודמות תימחק מציר הזמן. כאשר נעשה שימוש חוזר במשימה הלפני אחרונה, הסדר של שתי המשימות העליונות מוחלף אבל מספר המשימות בציר הזמן אינו משתנה. עם זאת, אם ההגדרות ישונו לאחר אחזורן, הן ייחשבו כהגדרות חדשות.
כדי למחוק היסטוריה שנוספה אוטומטית, או לאחסן את ההגדרות של היסטוריה זו למסך <בית> כלחצן אישי/לחצן משותף, לחץ לחיצה ארוכה על ההיסטוריה. עם זאת, לא ניתן להגדיר את האפשרויות <הצגת מסך אימות בעת החזרה> ו-‎‎<התחל פעולת החזרה (הפעולה תתחיל לאחר לחיצה על הלחצן.)‎>‎‎ כאשר רושמים לחצן אישי/לחצן משותף מציר הזמן. רישום לחצנים אישיים/לחצנים משותפים
כאשר האפשרות <הגבלת שליחה חוזרת מהיומן>מוגדרת כ-<מופעל>, ההיסטוריה של "פקס" ושל "סריקה ושליחה"אינה נשמרת בציר הזמן.
ניתן לכלול את הסיסמאות הבאות בציר הזמן עבור כל אחד מהמשתמשים המחוברים.
סיסמאות כניסה לשרתי קבצים המשמשים כיעד עבור סריקה ושליחה
סיסמאות הצפנה עבור סריקה ואחסון (<לפתיחת מסמך נדרשת סיסמה> ו-<לשינוי הרשאה נדרשת סיסמה>)
ניתן לשנות את ההגדרה הקובעת אם להכליל את הסיסמה בציר הזמן של המשתמש המחובר ב-<אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון>. אם זאת, הסיסמה ב-<סיסמה> עבור פונקציית הפקס תישמר בציר הזמן ללא תלות בהגדרה של <אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון>.
הסיסמה לא תישמר בציר הזמן של משתמשים לא-מאומתים או משתמשים אורחים ללא תלות בהגדרה <אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון>. עם זאת, אם הסיסמה ב-<סיסמה> עבור פונקציית הפקס מוגדרת, היא לא תוצג בציר הזמן.
אם האפשרות <ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות> מוגדרת כ-<מופעל>, יומן משימות השליחה ("פקס" ו-"סריקה ושליחה") עבור משתמשים לא מאומתים ומשתמשים אורחים לא יוצג בציר הזמן.
ניתן לשתף את היסטוריית ההגדרות של המשתמש המחובר עם מספר מכשירים כנתונים מותאמים אישית באמצעות סנכרון הגדרות. רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית
באמצעות גישה לקבצים מאוחסנים, הקבצים נשמרים בציר הזמן יחד עם ההגדרות שאיתן הם מודפסים. לא ניתן לבחור קובץ אחר ולעשות שימוש חוזר רק בהגדרות. בנוסף, לא ניתן להשתמש בהגדרות ציר הזמן התואמות אם קובץ נמחק או הועבר.

הודעות

הודעות מוצגות כאשר למשתמש המחובר יש משימות שלא הודפסו. ניתן לבצע את ההדפסה על-ידי הצגת מסך ההדפסה בציר הזמן המוצג.
ההודעות לא יוצגו בציר הזמן אם ההגדרה <אישי> מוגדרת לאפשרות <כבוי> תחת <הגדרות תצוגה של רשימת משימות>.
אם ההגדרה <הצגת משימות של משתמשים אחרים> מוגדרת לאפשרות <מופעל>, המספר הכולל של המשימות שלא הודפסו עבור המשתמש המחובר והמשימות שלא הודפסו עבור משתמשים אחרים יוצג בהודעות.
838F-04R