נקו את הזכוכית חסינת האבק

כאשר מופיעים פסים לבנים או ליקויי הדפסה אחרים גם לאחר ניקוי הזכוכית, המזין והיחידה הראשית, הזכוכית חסינת האבק עלולה להיות מלוכלכת. במקרה זה, בצע את ההליך שלהלן לניקוי הזכוכית העמידה בפני אבק.
1
כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל משקע החשמל.
כיבוי המכשיר
בדוק את סטטוס ההפעלה של המכשיר לפני כיבויו. ניתן לכבות את החשמל גם אם המכשיר מבצע פעולה, אך הדבר עלול לגרום להפרעה לפעולה או לנזק לנתונים.
2
פתח את המכסה הקדמי של היחידה הראשית.
3
הסר את מקל הניקוי.
מקל הניקוי מאוחסן בכיסוי הקדמי של היחידה הראשית.
החלק את מקל הניקוי ימינה ולאחר מכן הסר אותו כלפי מעלה.
4
הכנס את מקל הניקוי לחורים כדי לנקות אותם.
הכנס את מקל הניקוי לחור באמצעות הפד שבקצהו כשהוא פונה כלפי מטה.
הכנס את מקל הניקוי פנימה עד שייגע בתחתית החור והזז אותו בעדינות קדימה ואחורה.
הכנס את מקל הניקוי לארבעת החורים כדי לנקות אותם.
5
בסיום הניקוי, החזר את מקל הניקוי למקומו המקורי.
החזר את מקל הניקוי לכיסוי הקדמי של היחידה הראשית כשקצהו בצד שמאל.
6
סגור את המכסה הקדמי של היחידה הראשית.
7
הכנס את כבל החשמל לשקע החשמל והפעל את המכשיר.
הפעלת המכשיר
838F-01C