ניקוי החלק החיצוני

נגב מדי פעם את פני השטח של המכשיר כדי לשמור על ניקיונו.
1
כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל משקע החשמל.
כיבוי המכשיר
בדוק את סטטוס ההפעלה של המכשיר לפני כיבויו. ניתן לכבות את החשמל גם אם המכשיר מבצע פעולה, אך הדבר עלול לגרום להפרעה לפעולה או לנזק לנתונים.
2
נגב את פני השטח של המכשיר.
הרטב מטלית רכה במים או בחומר ניקוי עדין מדולל במים, סחוט את המטלית היטב ונגב את המכשיר.
המתן עד שהלחות תתייבש לגמרי לפני שתמשיך לשלב הבא.
3
הכנס את כבל החשמל לשקע החשמל והפעל את המכשיר.
הפעלת המכשיר
838F-018