מזין דו-צדדי כפול

מחוון הגדרת מסמך מקור

נדלק כאשר מסמכי המקור מונחים במגש אספקת מסמכי המקור.

מכסה מזין

פתח מכסה זה בעת הסרת נייר שנתקע במזין. חסימת נייר במזין

מכווני החלקה

כוונן מכוונים אלה בהתאם לרוחב מסמך המקור.

מגש אספקת מסמכי מקור

מסמכי המקור המונחים כאן מוזנים אוטומטית בתוך המזין. כאשר טעונים שני גיליונות או יותר, ניתן לבצע סריקה רצופה של מסמכי המקור. הצבת מסמכי מקור

אזור הסריקה של מסמכים מוזנים

מסמכי מקור המונחים במזין נסרקים באזור זה.

משטח הזכוכית

בעת סריקת ספרים, מסמכי מקור עבים, מסמכי מקור דקים ומסמכי מקור אחרים אשר לא ניתן לסרוק באמצעות המזין, הנח אותם על משטח הזכוכית. הצבת מסמכי מקור

מעצור מקורי

אחזו מטה בקלות מסמכי מקור על מנת יצאו יפה. אין צורך להתאים ידנית את המיקום.

מגש פלט של מסמכי מקור

מסמכי מקור שנסרקו יוצאים כאן.

מחוון פלט של מסמכי מקור

כדי למנוע השארת מסמכי מקור במגש הפלט המקורי, מחוון זה נדלק בזמן שמקור המקור מופק, ומהבהב לזמן קצר לאחר הפקת כל מסמכי המקור.
אם מסמך מקור עבה כגון ספר או מגזין מונח על משטח הזכוכית, אל תלחץ חזק כלפי מטה על המזין.
אין להניח אף עצם באזור הפלט של מסמכי מקור. פעולה זו עלולה לגרום נזק למסמכי המקור.
יש לנקות את המזין ואת משטח הזכוכית בקביעות, להשגת תוצאות הדפסה תקינות. ניקוי סדיר
838F-00A