<תחזוקה>

ציין את ההגדרות עבור פונקציית הניקוי האוטומטי של המכשיר.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<ניקוי בתוך היחידה הראשית>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <תחזוקה>
אם מופיעים פסים על הנייר המודפס או אם חלק מהתמונות חסרות, יש לבצע <ניקוי בתוך היחידה הראשית>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ניקוי בתוך היחידה הראשית>
התחלת הניקוי
כן
כן
לא
לא
-

<ניקוי יחידת ההזנה>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <תחזוקה>
אם מופיעים פסים על מסמכי מקור שנסרקו באמצעות המזין, או על נייר שהודפס, בצע את הפעולה <ניקוי יחידת ההזנה>. ניקוי המזין
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ניקוי יחידת ההזנה>
התחלת הניקוי
כן
כן
לא
לא
-

<בדיקת שיטת תחזוקה>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <תחזוקה>
למידע אודות אופן החלפת חומרים מתכלים והסרת נייר שנתקע, יש לעיין בסרטון ההדגמה.

<אתחל לאחר החלפת חלקים>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <תחזוקה>
עליך לאתחל את המדפסת לאחר החלפת חלקים. אתחל את המדפסת לאחר כל החלפת חלק.
838F-0J2