<הגדרות סריקה>

ציין את הגדרות הסריקה המשותפות לכל הפונקציות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<השיטה לסילוק חסימה במזין>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
ניתן לבחור אם הסריקה תתחיל שוב מהעמוד הראשון של מסמך המקור או מהעמוד של מסמך המקור שבו הסריקה הופרעה במקרה שנתקע נייר במזין.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<השיטה לסילוק חסימה במזין>
<מהדף הראשון>,‏ <ממקור מושעה>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
שליחה ישירה של פקסים אינה תומכת בהגדרה זו. אם נתקע נייר בעת ביצוע שליחה ישירה, המשימה תבוטל. במקרה זה, שלח שוב את המשימה.
כתלות במיקום של הנייר התקוע, ייתכן שיהיה קשה לקבוע אם סריקת מסמך הושלמה. אם הגדרת <ממקור מושעה> עבור <השיטה לסילוק חסימה במזין> ואינך מצליח לדעת עד איזה עמוד המסמך נסרק, מומלץ לבטל את המשימה ולבצעה שוב.
בחר אחת מהאפשרויות הבאות.
<מהדף הראשון>: הנח שוב את מסמכי המקור במזין, ולאחר מכן התחל שוב בסריקה החל מהעמוד הראשון של המסמך. מסמכי המקור יוזנו אוטומטית עד לעמוד שבו הסריקה הופרעה.
<ממקור מושעה>: הנח במזין את מסמכי המקור שלא נסרקו עקב נייר שנתקע, ולאחר מכין התחל שוב לסרוק את כל מסמכי המקור שנותרו.

<הגדרות רעש בסורק>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
בעת סריקת מסמך המקור מהמזין, ניתן להגדיר אם העדיפות ניתנת למהירות הסריקה או להפחתת הרעשים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות רעש בסורק>
<עדיפות למהירות>,‏ <שקט>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information

<מניעת מריחות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
ניתן להגדיר האם לזהות ולמנוע פסים בעת סריקת מסמכי מקור.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מניעת מריחות>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
בעת הבחירה באפשרות <On> ייתכן שקווים דקים מאוד יזוהו כפסים.

<תעדוף מהירות/איכות תמונה עבור סריקה בשחור-לבן>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
בעת ביצוע סריקה בשחור לבן, ניתן להגדיר אם העדיפות ניתנת למהירות הסריקה או לאיכות התמונה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תעדוף מהירות/איכות תמונה עבור סריקה בשחור-לבן>
<משימות שליחת פקס/I-Fax>: <עדיפות למהירות>,‏ ‎<עדיפות לאיכות>
<כל משימות השליחה, להוציא משימות פקס/I-Fax>‎: <עדיפות למהירות>,‏ <עדיפות לאיכות>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information

גגם אם <עדיפות לאיכות> מוגדרת, ההגדרה לא תופעל בעת שליחת פקס באמצעות <שליחה ישירה>.

<LTRR/STMT Original Selection>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
ניתן לייעד בכוח את הדרך שהמכשיר מטפל במסמכי מקור מסוג LTRR ו-STMT שמונחים על משטח הזכוכית.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<LTRR/STMT בחירה מקורית>
<בחירה ידנית>,‏ <שימוש בתבנית LTRR>,‏ <שימוש בתבנית STMT>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information

<ערך גמא של סריקה מרחוק>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
ניתן להגדיר את ערך הגמא שבו ייעשה שימוש בעת סריקת מסמכים בצבע אל המחשב. בחר את ערך הגמא המתאים ביותר להגדרות המחשב שלך על מנת שתוכל להדפיס את המסמך בצפיפות מיטבית.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ערך גמא של סריקה מרחוק>
<גאמה 1.0>,‏ <גאמה 1.4>,‏ <גאמה 1.8>,‏ <גאמה 2.2>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information

<מעבר אוטומטי למצב מקוון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
הגדר פריט זה כ-<מופעל> על מנת להפעיל באופן אוטומטי את פונקציית הסורק המרוחק בעת לחיצה על <סורק מרוחק> (המסך <בית>).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מעבר אוטומטי למצב מקוון>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר פונקציית הסורק המרוחק מופעלת, אינך יכול להשתמש ב-<צילום> וב-<סריקה ואחסון>.
ניתן לציין את משך הזמן שבו אתה מוצא מהמערכת ותצוגת מסך המגע חוזרת להגדרת ברירת המחדל באופן אוטומטי.

<מעבר אוטומטי למצב לא מקוון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
כאשר פונקציית הסורק המרוחק מופעלת (כאשר המכשיר מקוון), הסריקה לא תהיה אפשרית עם <צילום> או <סריקה ואחסון>. אם תגדיר את <מעבר אוטומטי למצב לא מקוון> למצב <מופעל>, המכשיר יעבור אוטומטית למצב לא מקוון לאחר תום הזמן שהוגדר תחת <Auto Reset Time> תחת <העדפות> (הגדרות/רישום).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מעבר אוטומטי למצב לא מקוון>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
אם האפשרות <שעת איפוס אוטומטי> מוגדרת כ-<0>, המכשיר יעבור אוטומטית למצב לא מקוון לאחר שתי דקות בקירוב.
ניתן לציין את משך הזמן שבו אתה מוצא מהמערכת ותצוגת מסך המגע חוזרת להגדרת ברירת המחדל באופן אוטומטי.

<הגדרה אוטו' של מסמכי מקור בגודל שונה בעת שימוש במזין>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות סריקה>
ניתן להגדיר האם להשתמש באופן אוטומטי במצב <מסמרי מקור בגדלים שונים> במהלך סריקה במזין.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרה אוטו' של מסמכי מקור בגודל שונה בעת שימוש במזין>
<צילום>: <On>,‏ <Off>
<שליחה/סריקה ואחסון>: <On>,‏ <Off>
<פקס>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
לא ניתן לשלב בין המצבים הבאים בו-זמנית.
<מסמרי מקור בגדלים שונים>
<Shift>
<Select Paper>:<Auto>
מצב <‏N ב-1> ומצב <חוברת> מעובדים עם גודל הנייר שזוהה על ידי המזין בדף הראשון.
838F-0JC