<משותף>

ציין הגדרות משותפות עבור כל הפונקציות, כגון הגדרות הזנת הנייר, הגדרות פלט הנייר, הגדרות הדפסה, הגדרות סריקה, והפקת קבצים.

<הגדרות הזנת נייר>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>
ציין את הגדרות הזנת הנייר המשותפות לכל הפונקציות.

<הגדרות פלט נייר>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>
ציין את הגדרות פלט הנייר המשותפות לכל הפונקציות.

<Print Settings>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>
ציין את הגדרות ההדפסה המשותפות לכל הפונקציות.

<הגדרות סריקה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>
ציין את הגדרות הסריקה המשותפות לכל הפונקציות.

<יצירת קובץ>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>
ציין את הגדרות הפקת הקבצים המשותפות לכל הפונקציות.

<הגדרת שיטת אימות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>
ציין את הגדרות שיטות האימות המשותפות לכל הפונקציות.
838F-0J6