<הגדרות שידור פקס מרוחק>

ציין את ההגדרות במכשיר הלקוח עבור פונקציית הפקס המרוחק.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<כתובת שרת פקס מרוחק>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏ <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ציין את כתובת ה-IP או את שם המארח של מכשיר שרת הפקס המרוחק.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<כתובת שרת פקס מרוחק>
הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<זמן קצוב לשידור>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏ <הגדרות שידור פקס מרוחק>
אם לא יתקבל מענה ממכשיר שרת הפקס המרוחק בתוך פרק הזמן המוגדר עבור הזמן הקצוב לשידור, משימת הפקס המרוחקת תבוטל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<זמן קצוב לשידור>
1 עד 24 עד 99 שעות (הפרשים של שעה)
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<מס' קווי שידור>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏ <הגדרות שידור פקס מרוחק>
באפשרותך להגדיר את מספר הקווים שניתן לבחור בעת שליחת פקסים מרוחקים. הגדר מספר קווים אשר זהה למספר קווי הטלפון המחוברים למכשיר שרת הפקס המרוחק.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מס' קווי שידור>
1 עד 4 קווים
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<בחירת קו מועדף>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏ <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ניתן לציין את הקו שבו יש להשתמש בעת שליחת פקסים מרוחקים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת קו מועדף>
‎<Auto>‎,‏ ‎<קו 1>‎ עד <Line n>‎‏*1
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציג בהתאם למספר הקווים המוגדרים תחת <מס' קווי שידור>.

<שימוש בפקס IP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏ <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ניתן לבחור אם להשתמש בפקסי IP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בפקס IP>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות מצב תקשורת של פקס IP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏ <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ניתן לציין את מצב התקשורת שבו יש להשתמש בעת שליחת פקסי IP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות מצב תקשורת של פקס IP>
<Use Intranet>: <On>,‏ <Off>
<רישום שער VoIP>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0K7