<הגדרות דואל/I-Fax>

ציין את ההגדרות לשליחת דואר אלקטרוני ו-I-Fax.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<רישום שם יחידה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
באפשרותך לרשום את שם החברה או המחלקה שלך בתור שם היחידה. השם הרשום יוצג/יודפס אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח דוא"ל/I-fax.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רישום שם יחידה>
רשום שם יחידה
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שם היחידה הרשום ישמש כשם תצוגת כתובת הדוא"ל, בתבנית "שם היחידה <כתובת דוא"ל>".
ניתן להזין עד 24 תווים עבור שם היחידה.
כתובת הדוא"ל המשמשת בשירות הכניסה תופיע בשדה 'מאת' במכשיר של הנמען עבור הודעות דוא"ל ומסמכי I-fax. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
אם תלחץ על <הגדרות דואל/I-Fax>‏ הגדר <ציון משתמש אימות כשולח> כ-<On>, כתובת הדוא"ל השמורה עבור משתמש הכניסה תוצג בתור שם השולח בשדה 'מאת' אצל הנמען, ללא תלות בשירות הכניסה שבו נעשה שימוש.

<הגדרות תקשורת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לציין את ההגדרות עבור שרת דוא"ל ואת שיטת האימות שבה אתה משתמש עבור הודעות דוא"ל/I-faxes. הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות תקשורת>
<כתובת דואל>: הזן את כתובת הדוא"ל
כן
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<שרת SMTP>: הזן את שרת ה-SMTP
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קליטת ‎POP‎‏>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בקליטת ‎SMTP‎‏>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שרת POP>: הזן את שרת ה-POP
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם כניסה POP>: הזן את שם הכניסה של ה-POP
כן
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<סיסמת POP>: הזן את הסיסמה של ה-POP
כן
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<מרווח POP>: 0 עד 99 דקות
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שידור SMTP>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP RX>: <תמיד TLS>,‏ <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שיטת אימות ‎POP‎‏>: <Standard>,‏ <APOP>,‏ <אימות POP>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<אימות SMTP (אימות SMTP)‎>‎: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אימות POP לפני שליחה>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הצגת מסך אימות בעת שליחה>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר משך זמן של פחות מ-10 דקות (למעט '0 דקות') עבור <מרווח POP>, המכשיר לא ייכנס למצב שינה באופן מלא.
המכשיר יכול לקבל רק I-faxes והודעות על שגיאות תקשורת.

<ציון מספר יציאה עבור שידור SMTP/קליטת POP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לשנות את מספר היציאה של ה-SMTP וה-POP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ציון מספר יציאה עבור שידור SMTP/קליטת POP>
<שידור SMTP>:‏ 1 עד 25 עד 65535
<קליטת POP>:‏ 1 עד 110 עד 65535
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות S/MIME>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
באפשרותך להגדיר S/MIME. אם תגדיר S/MIME, תוכל להוסיף חתימה דיגיטלית או להצפין את הודעת הדוא"ל בעת השימוש בפונקציית דוא"ל/I-fax.
הגדרת הצפנת דוא"ל
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות S/MIME>
<הגדרות הצפנה>: <הצפן תמיד>,‏ <הצפן רק אישורים>,‏ <ללא הצפנה>
<הוסף חתימות דיגיטליות>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Set Details>:
<אלגוריתם הצפנה>: <3DES>,‏ <AES128>,‏ <AES256>
<אלגוריתם חתימה>: <SHA1>,‏ <SHA256>,‏ <SHA384>,‏ <SHA512>
<אימות חתימה מיד עם הקבלה>: <On>,‏ <Off>
<הדפס חתימה מיד עם הקבלה>: <On>,‏ <Off>

<אשר אישור TLS לשידור SMTP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבדוק אם אישור שרת ה-TLS חוקי כאשר שולחים באמצעות SMTP. ניתן לוודא את חוקיות האישור ואת אמינות שרשרת האישור, וכן לאשר את ה-CN (שם משותף).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר אישור TLS לשידור SMTP>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<CN>: פועל, כבוי
אם לא תוודא את חוקיות האישור, תקשורת ה-TLS תבוצע, אפילו עם אישור לא חוקי.
אם קיימת בעיה עם האישור, השליחה באמצעות SMTP תיכשל.

<אשר אישור TLS לקליטת POP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבדוק אם אישור שרת ה-TLS חוקי כאשר מקבלים באמצעות POP. ניתן לוודא את חוקיות האישור ואת אמינות שרשרת האישור, וכן לאשר את ה-CN (שם משותף).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר אישור TLS לקליטת POP>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<CN>: פועל, כבוי
אם לא תוודא את חוקיות האישור, תקשורת ה-TLS תבוצע, אפילו עם אישור לא חוקי.
אם קיימת בעיה עם האישור, הקבלה באמצעות POP תיכשל.

<Maximum Data Size for Sending>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר את גדול הנתונים המרבי עבור הודעות דוא"ל יוצאות ועבור מסמכי I-fax. אם הודעת דוא"ל חורגת ממגבלת גודל הנתונים, היא תחולק למספר הודעות דוא"ל לפני שתישלח. עם זאת, אם שידור I-fax חורג ממגבלת גודל הנתונים, הוא יטופל כשגיאה ולא יישלח.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Maximum Data Size for Sending>
0 עד 3 עד 99 MB
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תזין '0' MB בתור גודל הנתונים, לא תהיה מגבלת גודל על הנתונים הנשלחים.
הגדר גודל נתונים מרבי לשליחה שהוא נמוך יותר ממגבלת הנתונים של שרת הדוא"ל.

<Default Subject>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
באפשרותך להגדיר שהנושא יצוין אוטומטית במקרה שאינך מזין נושא בעת שליחת דוא"ל/I-fax.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Default Subject>
הזן את הנושא, תמונה מצורפת
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<ציון משתמש אימות עבור 'השב ל:'>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבחור אם להגדיר כתובת דוא"ל של משתמש הנכנס למכשיר באמצעות ניהול אימות אישי בתור כתובת למענה בעת שליחת דוא"ל/I-fax.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ציון משתמש אימות עבור 'השב ל:'>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
בעת כניסה למערכת באמצעות אימות משתמשים, שם הכניסה יופיע ב-<100> של רשימת שמות השולחים (TTI). אם תבחר באפשרות <On> שם הכניסה ב-<100> יוגדר אוטומטית בתור ‎<שם השולח (TTI)‎>‎ ב-<אפשרויות>.
אם תזין כתובת דוא"ל בתור היעד למענה ב-<אפשרויות> בעת שליחת הודעת דוא"ל או מסמך I-fax, תינתן עדיפות לכתובת הדוא"ל, גם אם האפשרות <ציון משתמש אימות עבור 'השב ל:'> מוגדרת כ-<On>.

<ציון משתמש אימות כשולח>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבחור אם להציג כתובת דוא"ל של משתמש הנכנס למכשיר באמצעות ניהול אימות אישי בשדה 'מאת' בתור השולח של דוא"ל שמתקבל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ציון משתמש אימות כשולח>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם מצב זה מוגדר כ-<Off>, משתמשים המחוברים למערכת כאורחים באמצעות שירות כניסה כגון אימות משתמשים יוכלו בכל זאת לבצע שליחה, גם אם האפשרות <אפשר למשתמשים לא רשומים לשלוח דואל> מוגדרת כ-<Off>.

<אפשר למשתמשים לא רשומים לשלוח דואל>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
כאשר משתמשים במכשיר באמצעות ניהול אימות אישי, ניתן לבחור אם לאפשר שליחת דוא"ל מאת משתמש שכתובת הדוא"ל שלו אינה רשומה במכשיר. אם תבחר באפשרות <Off>, משתמשים שכתובות הדוא"ל שלהם רשומות יוכלו לשלוח הודעות דוא"ל בלבד.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר למשתמשים לא רשומים לשלוח דואל>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר את האפשרות <ציון משתמש אימות כשולח> כ-<Off>, הכתובות הרשומות בהגדרות פרטי המכשיר יוצגו בצד המקבל.

<Full Mode TX Timeout>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר את פרק הזמן שבסיומו פעולות השליחה יסתיימו באופן אוטומטי אם לא יתקבל MDN (הודעת דוא"ל המאשרת את תוצאות השידור) מהנמען בעת שליחת I-fax במצב <מלא>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Full Mode TX Timeout>
1 עד 24 עד 99 שע'
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<Print MDN/DSN upon Receipt>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
במצב מלא של I-fax, הודעות דוא"ל יישלחו למכשיר מהנמען ומשרת הדוא"ל ויודיעו לך אם I-faxes נשלחים ליעדים בהצלחה או לא. ניתן לבחור אם להדפיס הודעות דוא"ל אלו כאשר המכשיר מקבל אותן.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Print MDN/DSN upon Receipt>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן גם לקבל אישור על הגעת I-fax לנמען בדוח השידור. דוח שידור

<Use Send via Server>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבחור אם לאפשר למשתמשים לשנות את ההגדרה של <בשליחה באמצעות שרת> בעת שליחת I-faxes.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Use Send via Server>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
עבור I-fax, אם האפשרות <Send via Server> מוגדרת כ-<Off>, לא קיימת מגבלת גודל על הנתונים הנשלחים, גם אם תזין אם גודל הנתונים המרבי לשליחה.

<Allow MDN Not via Server>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
המכשיר המקבל את ה-I-fax יכול לשלוח MDN (הודעת דוא"ל לבדיקת תוצאות השליחה) לכתובת ה-IP של המכשיר השולח מבלי לעבור דרך שרת דוא"ל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Allow MDN Not via Server>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגבלת דומיין של יעד>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר שהשליחה תהיה אפשרית אך ורק לכתובות בתחום מוגדר בעת שליחת דוא"ל או I-fax.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת דומיין של יעד>
<הגבלת שליחה לדומיינים>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<רישום>,‏ <Details/Edit>,‏ <Delete>

<השלמה אוטומטית עבור הזנת כתובות דואל>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר שכתובות דוא"ל הרשומות בפנקס הכתובות או בשרת LDAP יוצגו באופן אוטומטי בהתבסס על התווים התחיליים של רשומת כתובת דוא"ל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<השלמה אוטומטית עבור הזנת כתובות דואל>
<Off>,‏ <פנקס כתובות (מקומי)>,‏ <שרת LDAP>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
כתובות דוא"ל השמורות עם מספר גישה לא יופיעו.

<הוסף את הדומיין שצוין באופן אוטומטי ליעדים ללא דומיין>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לרשום מראש שמות תחום הנמצאים בשימוש תכוף על מנת לבטל את הצורך בהזנת תחום בעת ציון כתובת, היות ששם תחום עם @ יצורף באופן אוטומטי. אם ברצונך לשלוח ל-"123@example.com", רשום את שם התחום "example.com". אם תציין כתובת שכבר כוללת תחום כאשר הגדרה זו מוגדרת, שמות התחום בהגדרה זו יהיו לא חוקיים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הוסף את הדומיין שצוין באופן אוטומטי ליעדים ללא דומיין>
<שם דומיין>
<בעת שליחת דואל>: <On>,‏ <Off>
<בעת שליחת פקס>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שים לב לדברים הבאים בעת יבוא פנקס הכתובות למכשיר אחר.
 היות שהגדרה זו באה אחרי ההגדרות במכשיר שבו אתה משתמש, התחום עשוי להיות שונה מזה שמוקצה על ידי המכשיר. בדוק הגדרה זו לפני שתשתמש בה במכשיר אחר.
 אם תייבא כתובות ללא פרטי תחום למכשיר שהגדרה זו אינה קיימת בו, ייתכן שלא תוכל לשלוח משום שהכתובות יהיו לא חוקיות.
838F-0K4