<הגדרות מדיית זיכרון>

ציין את הגדרות התקן הזיכרון.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<שימוש בפונקציית הסריקה/הדפסה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות מדיית זיכרון>
ציון הגדרה זו מאפשר לשמור מסמכים השמורים במדיית זיכרון ולהדפיסם. הגבלת השימוש במדיית זיכרון
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בפונקציית הסריקה/הדפסה>
<שימוש בפונקציית הסריקה>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Print Function>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות מדיית זיכרון>
ניתן להגדיר אם יוצגו קיצורי דרך לפונקציות זמינות כאשר מדיית זיכרון מחוברת. הוספה של מדיית זיכרון
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0KS