<ניהול התקנים>

ציין את ההגדרות לניהול חומרה וציוד אופציונלי.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם האפשרות מותקנת.

<הגדרות פרטי התקן>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
הזן את השם ואת מיקום ההתקנה לצורך זיהוי המכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות פרטי התקן>
<שם התקן>
לא
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<מיקום>
לא
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information

<יבא/יצא מתוכנת ניהול פנקסי כתובות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
הגדר אם לייבא או לגשת לפנקסי הכתובות של תוכנת ניהול פנקסי כתובות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<יבא/יצא מתוכנת ניהול פנקסי כתובות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<שימוש באימות משתמש בעת הייבוא>: <מופעל>,‏ <כבוי>
כאשר מתבצע אימות משתמשים, קביעת ההגדרה <שימוש באימות משתמש בעת הייבוא> כ-<מופעל> תאפשר לייבא אך ורק פנקסי כתובות שבוצע עבורם אימות משתמשים.

<מצב הגבלת פונקציות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
ציין את ההגדרות המשמשות להגבלת השימוש בציוד האופציונלי.

<אשר אישור חתימה של התקן>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בדוק את ההגדרות המפורטות של אישור חתימת ההתקן. ניתן גם לבדוק אם האישור חוקי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר אישור חתימה של התקן>
<גרסה>,‏ <מספר סידורי>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <הונפק ל->,‏ <תאריך תחילת תוקף>,‏ <תאריך סיום תוקף>,‏ <מנפיק>,‏ <מפתח ציבורי>,‏ <טביעת אצבע של אישור>,‏ ‎<הונפק ל- (שם חלופי)‎>‎,‏ <אימות אישור>
כן
כן
כן
לא
-

‎<אשר אישור חתימה של משתמש>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בדוק את ההגדרות המפורטות של אישור חתימת המשתמש הזמין עבור המשתמש המחובר למערכת. ניתן גם לבדוק אם האישור חוקי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר אישור חתימה של משתמש>
<גרסה>,‏ <מספר סידורי>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <הונפק ל->,‏ <תאריך תחילת תוקף>,‏ <תאריך סיום תוקף>,‏ <מנפיק>,‏ <מפתח ציבורי>,‏ <טביעת אצבע של אישור>,‏ ‎<הונפק ל- (שם חלופי)‎>‎,‏ <אימות אישור>
כן
כן
כן
לא
-

<הגדרות אישור>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
ניתן לנהל את המפתחות/אישורים, את אישורי ה-CA, או את רשימת ביטול האישורים (CRL) שבהם נעשה שימוש במכשיר. ניתן גם להגדיר את פרוטוקול מצב האישור המקוון (OCSP)‏.
יצירת המפתח והאישור לתקשורת רשת
יצירת אישור חתימה עבור התקן
רישום אישור חתימת משתמש
יצירת בקשה לחתימת מפתח ואישור (CSR)‏
קביעת התצורה של שיטת תיקוף אישורים שהתקבלו
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<יצירת מפתח>
<צור מפתח תקשורת רשת>
<שם מפתח>
כן
כן
כן
לא
-
<אלגוריתם חתימה>: <SHA256>,‏ <SHA384>,‏ <SHA512>
כן
כן
כן
לא
-
<אלגוריתם מפתח>: <RSA>,‏ <ECDSA>
כן
כן
כן
לא
-
כשהאפשרות <RSA> נבחרת: ‎<אורך מפתח (סיביות)‎>‎: <512>,‏ <1024>,‏ <2048>,‏ <4096>
כן
כן
כן
לא
-
כשהאפשרות <ECDSA> נבחרת
<Key Type>: <P256>,‏ <P384>,‏ <P521>
כן
כן
כן
לא
-
<תאריך תחילת תוקף>: יום, חודש, שנה (01/01/2000 - 31/12/2037)
כן
כן
כן
לא
-
<תאריך סיום תוקף>: יום, חודש, שנה (01/01/2000 - 31/12/2037)
כן
כן
כן
לא
-
<מדינה‏/אזור>: שם וקוד של מדינה/אזור
כן
כן
כן
לא
-
<מצב>
כן
כן
כן
לא
-
<עיר>
כן
כן
כן
לא
-
<ארגון>
כן
כן
כן
לא
-
<‏יחידה ארגונית>
כן
כן
כן
לא
-
<שם משותף> (כתובת IP של המכשיר או FQDN (41 תווים לכל היותר))
כן
כן
כן
לא
-
<יציאה/עדכון של מפתח חתימת התקן>
<Yes>,‏ <לא>
כן
כן
כן
C
Key Settings
<יצירה/עדכון של מפתח לבקרת גישה>
<Yes>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<רשימת מפתחות ואישורים>
‎<רשימת מפתחות ואישורים של משתמשים>‎‎‏*1
<פרטי אישור>: (<גרסה>,‏ <מספר סידורי>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <הונפק ל->,‏ <תאריך תחילת תוקף>,‏ <תאריך סיום תוקף>,‏ <מנפיק>,‏ <מפתח ציבורי>,‏ <טביעת אצבע של אישור>,‏ ‎<הונפק ל- (שם חלופי)‎>‎,‏ <אימות אישור>)
כן
כן
כן
C‎‏*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
כן
כן
כן
לא
-
‎<רשימת מפתחות ואישורים עבור מכשיר זה>‎‎‏*1
<פרטי אישור>: (<גרסה>,‏ <מספר סידורי>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <הונפק ל->,‏ <תאריך תחילת תוקף>,‏ <תאריך סיום תוקף>,‏ <מנפיק>,‏ <מפתח ציבורי>,‏ <טביעת אצבע של אישור>,‏ ‎<הונפק ל- (שם חלופי)‎>‎,‏ <אימות אישור>)
כן
כן
כן
C‎‏*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
כן
כן
כן
לא
-
<הצגת מיקום השימוש> (מפתח ואישור)
כן
כן
כן
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
‎<רשימת אישורי רשות אישורים (CA)‎>‎
<פרטי אישור>: (<גרסה>,‏ <מספר סידורי>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <הונפק ל->,‏ <תאריך תחילת תוקף>,‏ <תאריך סיום תוקף>,‏ <מנפיק>,‏ <מפתח ציבורי>,‏ <טביעת אצבע של אישור>,‏ ‎<הונפק ל- (שם חלופי)‎>‎,‏ <אימות אישור>)
כן
כן
כן
C‎‏*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
כן
כן
כן
לא
-
‎<רשימת ביטולי אישורים (CRL)‎>‎
<פרטי CRL>: <גרסה>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <בתוקף מ:>,‏ <‏‏העדכון הבא>,‏ <מנפיק>,‏ <רשימת מס' סידוריים>
כן
כן
כן
C‎‏*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
כן
כן
כן
לא
-
<רישום מפתח ואישור>
<רישום>
כן
כן
כן
לא
-
<Delete>
כן
כן
כן
לא
-
<רישום ‏‏אישור של רשות אישורים>
<רישום>
כן
כן
כן
לא
-
<Delete>
כן
כן
כן
לא
-
‎<הגדרות OCSP (פרוטוקול מצב אישור מקוון)‎>‎
‎<השתמש ב-OCSP (פרוטוקול מצב אישור מקוון)‎>‎: <On>,‏ <Off>
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<רמת אימות אישור>:
<אפשר אישורים לא מאומתים>: <On>,‏ <Off>
<הגדרות מגיב OCSP>:
<URL>: <אחזור מאישור>,‏ <Custom>,‏ <אחזור מאישור/מותאם>
<URL מותאם>
<זמן קצוב לתקשורת>:‏ 1 עד 3 עד 30 שנ'
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציין פריטים המופיעים רק כאשר הציוד האופציונלי המתאים זמין לשימוש.
*2 תומך רק באלגוריתמים שניתן לייבא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק.
*3 ייצוא מפתחות ואישורים מתבצע בתבנית PKCS#12.

<הצגת סטטוס משימה לפני אימות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בחר אם להגביל את הגישה למסך <ניטור סטטוס> בעת שימוש בשירות כניסה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת סטטוס משימה לפני אימות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בחר אם להגביל את יכולתם של משתמשים לבצע פעולות במשימות של משתמשים אחרים במסך <ניטור סטטוס> כאשר נעשה שימוש באימות משתמשים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים>
<צילום/הדפסה>: <On>,‏ <Off>
<שליחה>: <On>,‏ <Off>
<קבלה>: <On>,‏ <Off>
<Store>: <On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תשנה את <הגדרות תצוגה במסך הכניסה>, ניתן יהיה לקבוע הגדרה זו כ-<On>. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף ציין מתי להציג את מסך הכניסה למערכת.

<הצגת יומן משימות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בחר אם להציג יומני משימות במסך <ניטור סטטוס>. ניתן גם לבחור אם לאפשר לתוכנה לניהול התקנים לאחזר יומני משימות מהמכשיר. המסכים הבסיסיים של תצוגת מסך המגע
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת יומן משימות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <Off> נבחרת:
<אחזר יומן משימה עם תוכנת ניהול>: <הרשה>,‏ <אל תאפשר>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שמירת יומן ביקורת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בחר אם להתחיל ברישום יומנים. הפעלת הקלטת יומן
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שמירת יומן ביקורת>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם הגדרה זאת תוגדר לאפשרות <On>, לא ניתן יהיה להשתמש בהגדרה <התאם שעה> .
למידע על סוגי היומנים, ראה מפרטי המערכת.

<אחזר יומן אימות רשת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בחר אם להתחיל ברישום יומנים עבור אימות המתבצע כאשר ניגשים אל המכשיר דרך הרשת, כמו למשל כאשר מדפיסים ממחשב או ניגשים אל סביבה מתקדמת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אחזר יומן אימות רשת>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אחסון יומן פעולות מקשים>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בחר אם לשמור יומן של הפעולות העיקריות המתבצעות על ידי המשתמשים. באמצעות ניתוח היומנים שנשמרו תוכל לפקח על השימוש במכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אחסון יומן פעולות מקשים>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר היומן מופק, קודי PIN, סיסמאות והמידע המוסתר באמצעות ההגדרות של <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים>, וכדומה יופיעו בצורת תווים הממסכים את הטקסט. בדרך זו, מידע סודי לא יוכל לדלוף החוצה.
למידע אודות פירוש והפקה של יומנים שמורים, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.

<הגבלת גישת נציגי שירות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
ניתן להגדיר שהמכשיר יגביל ביצוע שינויים בפרטי המשתמשים או בהגדרות הנוגעות לאבטחה כאשר המשווק או נציג השירות בודקים את המכשיר או מתקנים אותו.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת גישת נציגי שירות>
<On>,‏ ‎<כבוי (דרוש אימות)‎>‎,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
גם אם אפשרות זו אינה מוגדרת כ-<On>, ניתן לבדוק את הפעולות הקודמות הרשומות ביומן הבקרה כדי לדעת אם איש השירות שינה פרטי משתמשים או הגדרות הנוגעות לאבטחה.

‎<סינכרון הגדרות מותאמות אישית (לקוח)‎>‎

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
ניתן לסנכרן את הנתונים המותאמים אישית של מספר מדפסות רב-תכליתיות של Canon ברשת. אפילו עבור מכשיר השרת, הכרחי להפעיל הגדרה זו אם ברצונך להפעיל את המכשיר כמכשיר הלקוח. הפעלת סנכרון ההגדרות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<סינכרון הגדרות מותאמות אישית (לקוח)‎>‎
לפני הסנכרון: <אפשר>,‏ <השהיה>
אחרי הסנכרון: <השבתה>,‏ <המשך>
לא
לא
כן
לא
-

<ניהול הגדרות אישיות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
ציין את ההעדפות (הגדרות אישיות) עבור כל משתמש.

<אסור על אתחול סיסמת מנהל מערכת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
ציין האם להגביל פעולות של <אתחל סיסמת מנהל מערכת>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אסור על אתחול סיסמת מנהל מערכת>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
לא
לא
-
למידע אודות השימוש באפשרות <אתחל סיסמת מנהל מערכת>, ראה כניסה למערכת כמנהל.

<הגבלת פעולות במצב מיוחד>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>
בחר אם להגביל את השימוש ב'מצב מיוחד', המסופק לצרכי תחזוקה על ידי נציגי שירות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת פעולות במצב מיוחד>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
לא
לא
-
838F-0L4